18 grudnia 2008

Inicjatywa Obywatelska

Otrzymałem tekst apelu o przeprowadzenie referendum w sprawie nadania Panu Jezusowi tytułu Króla Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie usunięcia gwiazdek masońskich ze skrzydeł i zwieńczenia korony krzyżem. Apel ten zamieszczam poniżej. Uważam inicjatywę za cenną niemniej pomysł demokratycznego głosowania w formie plebiscytu Nad nadaniem Chrystusowi tytułu Króla wydaje mi się niestosowny. Nie może być tak, aby jakaś demokratyczna większość lub mniejszość mogła decydować o tak ważnej sprawie. Byłoby to uwłaczające samemu Bogu. Autorzy apelu powinni to sobie dobrze przemyśleć.

Grzegorz Piotr Wysok


O referendum w sprawie Chrystusa Króla Polski

Wszystkie nadzieje (...) wiążę je z mocą nieśmiertelnego Króla wieków, którym jest (...) Król i Pan tego Narodu, któremu patronuje od tysiąca lat.
Kard. Stefan Wyszyński

Zmierzająca do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r., art. 63) w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł.
Inicjatywie tej przewodniczy Ruch Obrony Rzeczpospolitej "Samorządna Polska", który sku¬pia liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i grupy modlitewne oraz wiele osób indywidualnych utożsamiających się z jego założeniami i celami. Nasz Ruch jest znany z licznych wystąpień i publikacji broniących interesu naszej Ojczyzny, tożsamego z niepodległością, praworządnością i z chrześcijańską tradycją, a także z inicjatywy budowy monumentalnego pomnika Jezusa Króla oraz z działań na rzecz Intronizacji.
Obecna inicjatywa, zmierzająca do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, została podjęta przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska" wskutek wyczerpania się wszystkich innych możliwych form prawnego domagania się od władz Państwa Polskiego pozytywnego załatwienia wnioskowanych spraw. Wcześniejsze bowiem starania osób prywatnych, organizacji społecznych, religijnych i politycznych o nadanie Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski oraz dotyczące odzyskania przez nasz Naród godła, które dawniej symbolizowało Polskę wolną, suwerenną i katolicką nie przyniosły dotąd żadnego skutku.
Aby zobligować Sejm Rzeczypospolitej do przeprowadzenia powyższego referendum z inicjatywy obywatelskiej, nasz wniosek w tej sprawie musi uzyskać poparcie co najmniej 500 tys. obywateli polskich uprawnionych do głosowania. Dlatego wszystkich naszych Rodaków, którzy pragną, aby nadrzędną władzą nad urzędami Państwa Polskiego była duchowa władza Jezusa Króla Polski, potwierdzona chrześcijańską symboliką godła Polski, wzywamy do powszechnej mobilizacji na rzecz zbierania podpisów poparcia dla zamierzonego referendum na kartach według załączonego wzoru oraz do szerokiej akcji uświadamiającej: jakie są cele tego referendum, co oznaczałby sprzeciw wobec tej inicjatywy, jakie będą konsekwencje głosów oddanych za lub przeciw Jezusowi Królowi.

W imieniu Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska":

- Przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska"
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
- Wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska"
prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk
- Prezes Stronnictwa "Polska Racja Stanu"
mgr Józef Kurecki

Ruch Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska"
ul. Golaśka 10/8,30-619 Kraków
tel. (0-12) 285 60 98
e-mail: referendum@op.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz