29 grudnia 2009

Gradacja funkcji państwa

Gradacja ogólnych funkcji państwa
Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska
- państwa polskiego narodu


Lublin, 27 XII 2009 r.

Ogólne funkcje państwa ze względu na ich wagę i znaczenie muszą być rozpatrywane w poniższej kolejności: wychowanie, oświata, nauka oraz szkolnictwo, ochrona przed zagrożeniem o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrznym (sprawy wojskowe gwardii narodowej i służb dyskretnych), ochrona przed zagrożeniem z tytułu przestępstw, zbrodni pospolitych przeciwko zdrowiu i mieniu (policja, prokuratura, sądownictwo), transport publiczny (kolejowy, lotniczy, morski), ochrona zdrowia.

Fundamentem państwa polskiego jest właściwe, tj. skuteczne, szybkie oraz jakościowo niezbędne wychowanie, nauczanie i szkolenie kolejnych pokoleń młodzieży mające na celu tworzenie kadr dla zarządzania jego ogólnymi funkcjami, organizowania, administrowania i zarządzania gospodarką, finansami oraz sprawami monetarnymi. Naczelnym zadaniem polskiego narodu jest zapewnienie pożądanego systemu nauczania i szkolenia w postaci wyselekcjonowania zasad i reguł wychowania oraz niezbędnej wiedzy do uzyskania przez młodzież w ogóle i na poszczególnych etapach procesu dydaktycznego. System musi przewidywać jednolity i przemyślany sposób egzekwowania zdobywanej wiedzy oraz nabytych umiejętności na każdym etapie kształcenia. System zakładać musi egzaminowanie młodzieży nauczanej i również okresowe egzaminowanie personelu nauczającego. Możliwość realizacji tego zadania wymaga zabezpieczenia koniecznych środków na finansowanie prac nad systemem i jego wdrażaniem, samego personelu dydaktycznego oraz okresowych, systemowo przewidzianych weryfikacji postępu w procesie wychowania i nauczania.

Z racji nadrzędności funkcji wychowania oraz nauczania młodzieży nad pozostałymi ogólnymi funkcjami środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń muszą być kształtowane na najwyższym poziomie (dotyczy środowiska nauczycielskiego oraz personelu pracującego nad systemem nauczania oraz jego wdrażaniem). Wydaje się za dopuszczalne poniżej proponowane zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych ogólnych funkcjach państwa: Wychowanie, oświata, nauczanie i szkolenie - 1.500 zł (najniższa płaca netto w kraju), 4 (wskaźnik krotności), 6.000 zł (średnia płaca). Sprawy wojskowe gwardii narodowej i służb dyskretnych - 1.500 zł (najniższa płaca netto w kraju), 3.5 (wskaźnik krotności), 5.250 zł (średnia płaca). Policja, prokuratura, sądownictwo - 1.500 zł (najniższa płaca netto w kraju), 3 (wskaźnik krotności), 4.500 zł (średnia płaca). Transport publiczny i ochrona zdrowia - 1.500 zł (najniższa płaca netto w kraju), 2.5 (wskaźnik krotności), 3.750 zł (średnia płaca). Zakładając, że najniższa płaca netto będzie się kształtować systemowo jako parametr waloryzowany co pół roku wskaźnikiem wzrostu inflacji, automatycznie średnia płaca netto w ogólnych funkcjach państwa również podlegać będzie podwyższeniu. Należy podkreślić, że wynagrodzenia te dotyczyć będą wyłącznie funkcjonariuszy, a nie personelu pomocniczo-administracyjnego.

Wydaje się, że system wychowania i nauczania powinien przewidywać:
- I poziom - szkoła podstawowa (7 lat od 6 roku życia)
- II poziom - szkoła zawodowa (3 lata)
- III poziom - średnia szkoła zawodowa i szkoła ogólnokształcąca (5 lat)
- IV poziom - szkoła wyższa (4/5 lat).

Absolwentami szkół poszczególnych poziomów są osoby, które ukończyły cykl nauczania oraz złożyły egzamin, uzyskując właściwy tytuł. Zasadniczym trzonem programu nauczania na poziomach I-III są przedmioty obecne w całym cyklu szkolenia, tj. język polski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne. W dalszej kolejności są przedmioty: geografia, fizyka, chemia, biologia, język obcy - począwszy od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przez cały okres szkoły podstawowej obowiązują zajęcia z religii jako niezbędny element procesu wychowawczego.

W szkole średniej obok historii Polski przewidziana jest historia powszechna w zarysie, ukierunkowana na związki z Polską, a także wiedza o państwie, wiedza o obronności, dyplomacji i służbach dyskretnych w zarysie, znajomość broni strzeleckiej i umiejętność posługiwania się nią, przedmioty zawodowe, łacina oraz greka w szkole średniej ogólnokształcącej. Szczególnie istotnym problemem staje się ustalenie szczegółowego zakresu wiedzy niezbędnej w programie nauczania w każdej dziedzinie i rozłożenie jej w czasie tak, aby uczeń był w stanie jednocześnie opanować różne przedmioty. Generalnym kryterium jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży pod kątem potrzeb państwa, gospodarki, finansów i kwestii monetarnych.

Szkoła wyższa na poszczególnych kierunkach musi w swoich programach nauczania przewidywać niezbędne kompendium wiedzy ogólnej i to niezależnie od tego, czy to jest kształcenie politechniczne czy też uniwersyteckie. Organizacyjnie szkoły wszystkich poziomów prowadzone są jako szkoły publiczne, prywatne lub społeczne na podstawie odrębnej ustawy kwalifikowanej o organizacji, zarządzaniu, programowaniu oraz finansowaniu procesu wychowania i nauczania oraz o systemie weryfikowania wiedzy i umiejętności nauczanych i nauczających.

Szkoły publiczne, prywatne oraz społeczne muszą realizować program wyjściowy wynikający z systemu tak, aby zapewnić możliwość spójnej weryfikacji wiedzy na poszczególnych etapach nauczania. Szkoły publiczne finansowane są ze środków budżetu państwa (koszty osobowe i rzeczowe, w tym inwestycyjne). Dopuszcza się finansowanie dodatkowe ze strony zainteresowanych donatorów (resortów, gmin, przedsiębiorców, kupców itp.). Dotyczy to szczególnie szkół zawodowych. Szkoły prywatne finansowane są ze środków właścicieli, pobieranych opłat od uczniów oraz zainteresowanych donatorów. Szkoły społeczne finansowane są ze składek rodziców nauczanych dzieci i młodzieży oraz zainteresowanych donatorów i darczyńców.

Poza realizacją podstawowego programu wychowania i nauczania szkoły w ramach posiadanych środków mogą rozszerzać zakres oraz kierunki kształcenia. Celem umożliwienia wychowania i nauczania dzieci oraz młodzieży dla potrzeb polskiego państwa, gospodarki, finansów i spraw monetarnych polski naród musi zdjąć z siebie jarzmo tzw. Unii Europejskiej i przyjąć właściwą ustawę zasadniczą jako najwyższy akt prawny, z którego wynikać będzie racja stanu Najjaśniejszej RP. Tylko wtedy jako niekwestionowany suweren, czyli polski naród swobodnie kształtować będzie proces dydaktyczny, programy i etapy wychowania oraz nauczania.

Jedynie likwidacja wszelkich powinności finansowych na rzecz tzw. Unii Europejskiej (składki, udziały w podatkach VAT, akcyzie, cłach, wycofanie się z szeregu misji wojskowych w świecie, zbudowanie oraz wdrażanie właściwego, własnego systemu podatkowego, ubezpieczeniowego emerytalno-rentowego pozwoli na skoncentrowanie finansów państwa na najistotniejsze cele.

Waldemar O.
redaktor "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz