6 marca 2010

Nadesłane do Redakcji

- Original Message -
From: "ONR Podhale"
To: "mndystrybucja@o2.pl"
Sent: Thursday, March 04, 2010 4:47 PM
Subject: wiadomość

Narodowy Radykalizm, a lokalny aktywizm

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jaką rolę w społeczności lokalnej powinny zajmować regionalne struktury poszczególnych formacji narodowo radykalnych. Chyba, wszyscy się zgodzą, iż historycznie ujmując, w świecie zbudowanym na podwalinach cywilizacji łacińskiej centrum aktywizmu społeczności lokalnej powinna być organizacja, która za swe powołanie uważa wszechstronną oraz zintegrowaną regionalną działalność oraz troszczy się o sferę niematerialną na rzecz rozwoju społeczności, aktywizacji funkcji ekologicznych, kulturalnych, społecznych, charytatywnych, historyczno-rocznicowych czy też stricte politycznych. Funkcje te wzajemnie się uzupełniając mają tworzyć jedną całość aktywizmu organizacji narodowo radykalnej.

Niestety spora część narodowych radykałów, w tym również tych aktywnych, uważa aktywizm lokalny za jeden z mniej ważnych aspektów działalności. Aktywizm narodowo radykalny to piękne hasło, które choć często używane, jest niewłaściwie rozumiane. Regionalni członkowie organizacji NR często uważają, że to na ich liderach kończy się proces lokalnego aktywizmu. Zbyt często, szybko stwierdza się, że działania mające zwiększyć udział lokalnych działaczy narodowo radykalnych w życiu swojego regionu, powiatu, gminy, czy też miejsca zamieszkania nie przynoszą efektów. Niewielu chce tu eksperymentować i czekać na efekty. Poszczególne środowiska w swym aktywizmie kurczowo trzymają się przetartych od lat kanonów i schematów, co już w perspektywie lokalnej spycha je na zupełny margines.

"Cele państwa nie mogą być sprzeczne z celami Narodu", tak pisał o ustroju przyszłego państwa narodowego przedwojenny działacz ONR Juliusz Wisłocki. Misją narodowo radykalnej działalności lokalnej jest więc działalność na rzecz ludzi, z ludźmi, dla ich dobra w skali ogólnopolskiej, dla Narodu przez Naród, a nie dla Narodu poza Narodem jak to ma niestety nadal miejsce we współczesnych strukturach organizacji szumnie dziś zwących się narodowo radykalnymi, a bazującymi na aktywności lokalnej skupionej wyłącznie na rozklejaniu plakatów oraz wlepek, organizowaniu manifestacji oraz upamiętnianiu rocznic historycznych - mająca na celu udzielenia im wszelkiej pomocy m.in. oscylującej wokół uporania się z nihilizmem zarówno tym egzystencjonalnym jak i prawnym, upadkiem wartości moralnych, alkoholizmem, poczuciem beznadziejności, promowaniem postaw patriotycznych itp. Praca dla realizacji tych celów powinna opierać się, albo na wynalezieniu partnerów wśród organizacji samorządowych oraz organizacji pozarządowych i współpracy z nimi, albo ewentualnym udzielaniu się narodowo radykalnych aktywistów w strukturach organizacyjnych owych organizacji. Pamiętajmy, że bazując na aktywnym udziale w życiu społecznym przez uczestnictwo w organizacjach i instytucjach typu non-profit, rozwijamy samodzielność i kreatywność własnych aktywistów. Partnerstwo między władzami samorządowymi, społecznością lokalną, a lokalnymi strukturami narodowo-radykalnymi wpływa na większą świadomość i odpowiedzialność za realizowaną politykę lokalną, zwiększając efektywność oraz skuteczność wdrażanych pomysłów, co ma odzwierciedlenie we wzroście atrakcyjności rodzimej formacji.

Ciekawym pomysłem dla regionalnych struktur narodowo radykalnych powinno tu być wykorzystanie tzw. energii społecznej oraz samorządowej, która mówiąc wprost jest doskonałym pomostem scalającym poszczególne środowiska lokalne, dzięki tworzeniu sieci powiązań i współpracy między lokalną społecznością przy realizacji szeroko rozumianych celów społecznych. Narodowo radykalna działalność społeczna to przede wszystkim pielęgnacja regionalnej tradycji, dbanie o zachowanie lokalnych dóbr kulturowych i uczestnictwo w szeroko pojętym życiu lokalnej społeczności - oczywiście przy zaangażowaniu znaczących zasobów sił narodowych aktywistów. Budując jak również wspierając sieć solidarności lokalnej regionalne struktury poszczególnych formacji narodowo radykalnych realizują w pełni swoje wyznaczone funkcje społeczno-polityczne. Wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym żyjemy - i o to właśnie chodzi!

Internalizacja myśli narodowo radykalnej i osobiste kontakty z jego aktywistami przez społeczności lokalne jak również przedstawicieli regionalnych organizacji społecznych sprzyjają samoczynnemu zatarciu negatywnych skutków ataków medialnych na poszczególne środowiska narodowo radykalne w danym regionie. Bo nagle okazuje się, że członkowie formacji narodowo radykalnych to zwykli ludzie, wyzbyci - tak chętnie dziś przypisywanych im przez media wszelkich "-izmów" to uczniowie, studenci, bezrobotni, kierownicy, menadżerowie, urzędnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele i etc., co dla wielu jest jeszcze niestety sporym zaskoczeniem. Pora więc to zmienić, a nie osiągniemy tego bez udziału w życiu lokalnych społeczności, bo jak pisał Jędrzej Giertych "Jesteśmy ludźmi wielkich celów, wielkich spraw, wielkich ideałów. Tylko one są pociągające dla nas, tylko mając je przed sobą uważamy, że warto żyć. Dlatego mamy szanse wywiązania się z wielkich, oczekujących nas zadań". Ot, nasza rola na najbliższy czas...

Norbert Wasik
Witów k/ Zakopanego


Od autora -
Powyższy tekst nie odnosi się bezpośrednio do którejkolwiek współczesnej organizacji narodowo-radykalnej. Jest jedynie wyrazem spostrzeżeń autora dotyczących zagadnień związanych z całym ruchem narodowo radykalnym, a nie pojedynczych podmiotów organizacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz