11 maja 2009

Dr Cameron w Lublinie


8 maja 2009 r. odbyło się na KUL otwarte spotkanie pod nazwą "Czy homoseksu-
alizm to choroba czy orientacja seksualna" zorganizowane przez Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum". Podczas wykładu prowadzonego przez p. Joannę Najfeld amerykański naukowiec dr Paul Cameron przedstawił swoje poglądy i wyniki badań dotyczące homoseksualizmu. - Spojrzałem na kwestię homoseksualiz-
mu z punktu widzenia zdrowia publicznego i epidemiologicznego. W latach 60 i 70 zetknąłem się z badaniami na temat tej orientacji seksualnej i zobaczyłem zagroże-
nia jakie ona niesie dla społeczeństwa - tłumaczył.

Dr Cameron poruszył dwa główne tematy, którymi się zajmuje o molestowaniu dzieci przez homoseksualistów i na temat medycznych konsekwencji homoseksualizmu, które mają wpływ na społeczeństwo. - Żeby naród mógł się rozwijać i przetrwać jednym z warunków jest zawieranie małżeństw i posiadanie dzieci - stwierdził. Jego zdaniem obywatel ma obowiązki wobec społeczeństwa, którymi są przestrzeganie prawa, zawarcie małżeństwa, posiadanie dzieci i wytwarzanie dób. Homoseksualiści - zda-
niem naukowca - nie spełniają tych obowiązków. Są jednostkami nieproduktywnymi, które przyczynią się do kryzysu demograficznego.

W dalszej części wykładu dr Cameron przedstawił wyniki badań prowadzone na temat molestowania dzieci przez homoseksualistów. Z zaprezentowanej ankiety można było stwierdzić, że homoseksualiści znacznie częściej molestują dzieci. Doniesienia prasowe podają wśród homoseksualistów 40-50% takich przypadków. Na podstawie wielu badań prowadzonych od lat 70 i informacji ze śledztw dr Cameron opublikował dane świadczące o tym, że około jedna trzecia zgłoszeń molestowania seksualnego to molestowanie na tle homoseksualnym. Podobnie, między jedną piątą a jedną trzecią osób złapanych lub skazanych stosuje praktyki homoseksualne. Ponadto między jedną piątą a jedną trzecią ankietowanych homoseksualistów przyznało się do molestowania nieletnich. W sumie daje to raczej spójny obraz.

Ruch na rzecz praw homoseksualistów postuluje legalizację stosunków seksualnych
z nieletnimi, podczas gdy w ogólnokrajowym badaniu oszacowano, że istnieje silne, nieproporcjonalne powiązanie między molestowaniem seksualnym dzieci a homoseksualizmem. Naukowiec podkreślił, że obiegowe stwierdzenie mówiące o tym, że homoseksualiści nie molestują dzieci częściej niż osoby heteroseksualne jest nieprawdziwe. Zapewnienia przywódców organizacji broniących praw homoseksualistów oraz Amerykańskiego Związku Psychologicznego, że homoseksua-
liści są mniej skłonni od heteroseksualistów do molestowania seksualnego nieletnich, również jest fałszywe.

Kończąc swoje wystąpienie dr Cameron wspomniał o kosztach, jakie ponosi społeczeństwo ze względu na to, że homoseksualiści częściej zapadają na choroby przenoszone drogą płciową. Omówił niebezpieczne dla zdrowia praktyki stosowane przez homoseksualistów oraz medyczne konsekwencje stosunków homoseksualnych.
Do chorób przenoszonych drogą płciową zaliczył zapalenie wątroby, brodawki genitalne, kiłę oraz rzeżączkę. Stwierdził, że homoseksualiści to ludzie o odchylonej seksualności, dlatego dla ich dobra oraz dobra osób zamierzających stosować takie zachowania ważne jest, by ani nie promować, ani nie legalizować takiego destrukcyjnego stylu życia.

Przed spotkaniem rozdano kilkaset naklejek sygnowanych przez nasz "Biuletyn" oraz ulotki dr Camerona, wydane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Akcja miał na celu spopularyzowanie naszego pisma oraz przełama-
nie bierności społeczeństwa na wynaturzenia.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________


Foto 01:
Referat naukowca poprzedziło
wystąpienie p. Joanny NajfeldFoto 02:
Wykład dr Camerona trwał ponad dwie godzinyFoto 03:
Dyskusja była inspiracją do stawiania kolejnych pytań.
Tłumaczyła prowadząca spotkanieFoto 04:
Wykład filmowała lokalna telewizjaFoto 05:
Licznie przybyła publiczność wysłuchała
poglądów gościa dotyczących homoseksualizmu.
Po prawej - p. Tomasz Stańko z Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokół"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz