17 maja 2009

Ks. Jenkins w Lublinie


20 kwietnia 2009 r. w sali koferencyjnej Hotelu Mercure Unia Lublin Organizacja Monarchistów Polskich zorganizowała spotkanie z ks. Janem Jenkinsem FSSPX, którego przewodnim tematem było obalenie mitu zgodności z Tradycją doktryny Soboru Watykańskiego II.

Wykład w całości poświęcony był prezentacji stanowiska ruchu tradycjonalistycznego wobec zmian jakie dokonały się w Kościele po Soborze Watykańskim II. Prelegent przedstawił krytyczną analizę ostatnich kilkunastu lat historii Kościoła oraz wyszczególnił zmiany jakie przyniosły obrady Vaticanum II. Zaznaczył, że choć sama akceptacja soboru jako faktu historycznego nie jest dla Bractwa problemem to jednak sobór ten obiektywnie naucza doktryn sprzecznych z wiarą katolicką. Z tego właśnie powodu światło Tradycji odrzuca te nauki. - Większość tekstów soborowych jest rozmyślnie dwuznacznych i tak naprawdę trudno nawet domyślić się co potencjalnie mogą one oznaczać, nie mówiąc już o wewnętrznie sprzecznych twierdzeniach, które można znaleźć we wszystkich tych dokumentach - stwierdził mówca. - Nie może być w ogóle mowy o uznaniu ich za kryterium wyznawanej normy, ponieważ są wieloznaczne i całkowicie obce pewności, jaką daje nam wiara. Tam gdzie brak jest definicji nie może być przylgnięcia intelektu, a więc formalnego przedmiotu dla cnoty wiary. Tam jednak, gdzie tekst soborowy pozwala na ortodoksyjną i jednoznaczną interpretację można mówić o akceptacji, która jest po prostu powtórzeniem tego, czego Kościół zawsze nauczał.

W dalszej części swego wystąpienia ks. Jenkins wspomniał o zderzeniu dwóch sprzecznych interpretacji soboru, z których pierwszą określił jako "hermeneutykę zerwania", a drugą jako "hermeneutykę ciągłości". Panujące zamieszanie i kryzys tożsamości katolickiej są wedle mówcy skutkiem konfliktu pomiędzy tymi dwoma interpretacjami Vaticanum II. I choć dyskusje doktrynalne z Rzymem nie są rodzajem konsensusu w kwestii soboru to są sposobnością na to, aby pokazać władzom rzymskim - pogrążonym w bagnie modernizmu i dwuznaczności - wszystkie błędy będące skutkami soboru, które muszą zostać potępione o ile Kościół ma odzyskać zdrowie. - Tak jak Bractwo nasze przesłało do Rzymu krytykę nowej Mszy, wolności religijnej oraz ekumenizmu, tak również my mamy obecnie sposobność jakiej do tej pory nigdy nie mieliśmy - stwierdził mówca. Zupa która została zatruta może zawierać wiele składników, które same w sobie są zdrowe i pożywne, jednak trucizna czyni ją całkowicie niejadalną. Podobnie sobór, przez swe rewolucyjne doktryny, dwuznaczności i brak jasności musi być w całości odrzucony.

Kończąc wykład ks. Jenkins dał do zrozumienia, iż już sam fakt, że musimy poszukiwać tradycyjnego rozumienia II Soboru Watykańskiego jest wystarczającym dowodem na to, że stanowił on w życiu Kościoła niezwykle głębokie pęknięcie. Propozycja, by był on interpretowany w taki sposób nie znajduje oparcia w żadnych jego dokumentach. Egzegeza taka nigdy nie istniała i nie może istnieć z tego prostego powodu, że sam sobór pragnął odejść od Tradycji, aby dostosować Kościół do współczesnego świata. Interpretowanie jego dokumentów zgodnie z Tradycją wymagałoby bardziej ćwiczenia wyobraźni niż prób właściwego ich odczytania. - Taka interpretacja jest w istocie mitem: czymś, co nigdy nie istniało, a jest jedynie produktem imaginacji - mówił. Jest wytworem ludzi o wierze zbyt słabej, by pogodzić się z faktem, który należy określić jako największą tragedię dwudziestego wieku.

Seminarium zakończył kol. Michał Krupa, dziękując zgromadzonym za przybycie i podkreślając potrzebę kontynuowania refleksji nad poruszonym tematem. Polecił publikację o błędach II Soboru Watykańskiego, broszurę "Milcząca apostazja" oraz inne pozycje wyd. Te Deum, jakie można było zakupić na zewnątrz sali.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

__________

Fotoreprtaż:


Foto 01:
Wystąpienie ks. Jenkinsa
z Bractwa św. Piusa XFoto 02:
Zdjęcia do prezentacji przygotował
i wyświetlał Kol. Michał KrupaFoto 04:
Zgromadzeni na sali z zainteresowaniem
słuchają wykładu ks.JenkinsaFoto 05:
Spotkanie trwało ponad dwie godzinyFoto 06:
Red. Grzegorz Wysok w rozmowie
z p. Krzysztofem Rzeczyckim - czytelnikiem
naszego "Biuletynu"Foto 07:
Po spotkaniu można było nabyć
interesującą literaturę religijną oraz
bezpłatnie otrzymać "Biuletyn"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz