30 maja 2009

Libertas to wolność!


Stanowisko Zarządu Głównego LPR
w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

7 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które zdecydują
o przyszłości Państwa Polskiego oraz pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Kandydaci Ligi Polskich Rodzin startują w nich z listy Komitetu Wyborczego Libertas, który - tak jak LPR - sprzeciwia się ratyfikacji szkodliwego dla niepodległości Polski Traktatu Lizbońskiego i odrzuca niszczenie demokracji przez dominację niejawnych struktur decydujących o losach narodów Europy.
Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin apeluje o udział w wyborach i głosowanie
na kandydatów LPR z listy nr 5 - listy Komitetu Wyborczego Libertas.

Ligę Polskich Rodzin w okręgu Nr 8 - woj. lubelskie -
reprezentuje p. Maria Sendecka (poz. 2 na liście)

________

"... Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński


Maria Sendecka

Urodziła się w 1945 r. w Antoniówce Komarowskiej na Zamojszczyźnie. Wychowa-
na w atmosferze głęboko religijnej w środowisku niepodległościowym i patriotycznym.
Te tradycje kultywuje w swojej rodzinie. Matka czwórki dzieci. Mąż był żołnierzem
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, lekarz specjalista neurolog. Od po-
czątku swej pracy zawodowej związana ze szpitalem w Tomaszowie Lubelskim. Zaangażowana na rzecz poprawy warunków leczenia chorych, przyczyniła się do budowy nowych oddziałów neurologii i pulmonologii w tomaszowskim szpitalu. Inicjatorka licznych działań na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących. Ze szcze-
gólnym poświęceniem pomaga chorym z problemem alkoholowym.

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym swojego środowiska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Jest animatorką Ruchu Narodowego na Lubelszczyźnie. Inicjatorka kampanii "Nie dla UE!" na Zamojszczyźnie w 2003 roku. Prowadzi Wszechnicę Narodową w Tomaszowie Lubelskim, organizuje prelekcje i spotkania osób ze środowiska narodowego i patriotycznego. Jest wierna temu środowisku.

Członek Ligi Polskich Rodzin od czasu powstania tego stronnictwa, a od 2008 roku jest Prezesem Zarządu Okręgu Chełmskiego LPR. Na podstawie posiadanych i dostępnych dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uznana za pokrzywdzoną.

W wyborach
popierana przez:
- Ligę Polskich Rodzin
- Polski Ruch Uwłaszczeniowy
- Polskie Drużyny Strzeleckie

/podpis/
Maria Sendecka
druga na liście nr 5 -
to nasz wybór, to polskie NIE
dla traktatu z Lizbony!Foto:
Spotkanie w Hotelu "Europa"

Wszechnica Narodowa w Lublinie

20 maja br. (środa) odbyło się posiedzenie władz lubelskiego oddziału Ligi Pol-
skich Rodzin. Obrady, którym przewodniczyła p. dr Maria Sendecka poświęcone były zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Obecni byli m.in. red. Grzegorz Wysok - prezes LPR w Lublinie oraz członkowie Zarządu: Adam Leks, Cze-
sław Kloc, Ryszard Milewski i Anna Łobaczewska.

Kandydatka LPR do PE dr Maria Sendecka przedłożyła uczestnikom spotkania pro-
gram wyborczy oraz zamierzenia, które planuje przedsięwziąć w przypadku uzyskania promocji w wyborach europejskich. Podkreśliła konieczność współuczestniczenia w kształtowaniu oblicza Europy, zgodnej z wartościami wyznawanymi przez Polaków
i polskim interesem narodowym. Pytana o współpracę Ligi Polskich Rodzin z partią Libertas zwróciła uwagę, że kwestia, którą postuluje Libertas - nieustanowienia Traktatu Lizbońskiego, który jest "drogą do przekształcenia UE w superpaństwo" - jest dla LPR bardzo ważna, choć nie jest to jedyne zadanie do wypełnienia. Dr Sendecka zapewniła zebranych, że będzie walczyła o sprawiedliwsze dzielenie dotacji unijnych dla rolnictwa oraz przemysł stoczniowy, który w programie Libertas został zapisany jako priorytetowy w gospodarce europejskiej. Oświadczyła, że jest przeciwko wejściu w ży-
cie Traktatu Lizbońskiego. Podziękowała działaczom i sympatykom LPR za akcję zbierania podpisów w woj. lubelskim.

Podczas spotkania omawiano również stan przygotowań organizacyjnych Stronnic-
twa do kampanii wyborczej do PE, główne kierunki programowe i wyniki politycznych porozumień w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Członkowie Zarządu Województwa oraz zaproszeni działacze z terenu dyskutowali o najważniejszych problemach społecznych jakie dotykają dziś państwo polskie i na jakich Liga winna skupić się w kampanii wyborczej. Podczas spotkania rozdano materiały wyborcze, a struktury terenowe zostały zobowiązane do przygotowania akcji ich promocji i kolportażu w swoich powiatach. Podkreślono też konieczność aktywnego udziału w czerwcowych wyborach.

Na wojewódzkiej konwencji wyborczej Ligi Polskich Rodzin stawiło się kilkadzie-
siąt osób. Kameralne spotkanie, poczęstunek i napoje serwowane przez gospodarzy zachęcały do żywej wymiany poglądów i ciekawych informacji.

Tadeusz Zieliński
(tekst + zdjęcia)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz