12 czerwca 2009

Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie zatrzymania


Foto:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Miejsce pracy sędziego Konrada Dula, który wydał skarżące orzeczenie
Przewodniczący II Wydzialu Karnego, lat 36
Nominacja sędziowska w 2002 z rąk Izaaka Stoltzmana-Kwaśniewskiego

Wyk. Tadeusz Zieliński


Biuro podawcze
Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
Wpłynęło 12-06-2009
Załączników - brak
Podpis - Kopczyńska


09.06.2009

Do Sądu Okręgowego
Wydział Karno-Odwoławczy
W Zamościu

Za pośrednictwem
Sądu Rejonowego
II Wydział Karny
w Hrubieszowie

Skarżący: Adam Gmurczyk
Sygn. akt II K 113/08

ZAŻALENIE
na orzeczenie Sądu rejonowego w Hrubieszowie w przedmiocie zatrzymania
i przymusowego doprowadzenia świadka Adama Gmurczyka

1. Zaskarżam powyższe zarządzenie w całości

2. Zarzut odwoławczy:
- błąd w ustaleniach faktycznych - mający istotny wpływ na treść orzeczenia - przyjętych za podstawę judykatur, który miał wpływ na jego treść i wyrażał się
w uznaniu, iż:
a) świadek bez należytego usprawiedliwienia na wezwanie sądu w maju 2009 r.
nie stawił się
b) wezwanie na w/w rozprawę świadkowi doręczono

3. Wskazując na powyższe zarzuty wnoszę o:
- uchylenie orzeczenia

UZASADNIENIE

Wiadomość o treści/istnieniu kwestionowanego judykatur świadek powziął pozaprocesowo. Stąd nieprawidłowe odniesienie się przez skarżącego do przesłanek
w/w rozstrzygnięcia - nieznajomość treści - możliwe nie jest.

Zgodnie z art.. 285 par. 1 kpk:
"Na świadka (...), który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie (...)" można nałożyć karę pieniężną.
Na podstawie art. 285 par. 2 kpk:
"W wypadkach określonych w par. 1 można nadto zarządzić zatrzymanie
i przymusowe doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie
(...) stosuje się tylko wyjątkowo".

Absencja świadka na terminie rozprawy w maju 2009 była usprawiedliwiona.

Bezsprzecznie Adam Gmurczyk na rozprawę tego dnia się nie stawił. Jednakże
świadek o wezwaniu na w/w termin informacji nie powziął - w dn. 10 lutego
2009 r. >odpocztował< się z dotychczasowego miejsca zameldowania.

Gwoli ścisłości analogiczna przyczyna - substancjalizowana odpowiednim dokumentem pocztowym - stanowiła podstawę uchylenia przez Sąd Okręgowy poprzedniego zarządzenia Sądu Rejonowego, traktującego o aresztowaniu.

W tym aspekcie Organ I Instancji powielił swe wcześniejsze uchybienie.

Adam Gmurczyk pozostaje pod warszawskim adresem zameldowany, z tym zastrzeżeniem, że od szeregu lat tam nie mieszka. W tym sensie przesłanki
do wywodzenia dlań negatywnych konsekwencji stanowić nie może.

Gwoli ścisłości taka praktyka jest powszechna, ułatwiając funkcjonowanie w sprawach życia codziennego, także w przypadkach wyjazdu za granicę.

Wydane orzeczenie pozostaje w sprzeczności z celem regulacji.
Służy ona zatrzymaniu i przymusowemu doprowadzeniu świadka - w wyjątkowych sytuacjach - na wyznaczony termin rozprawy. W niniejszym przypadku
kolejny termin rozprawy wyznaczony nie jest.

Ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka Adama Gmurczyka generuje kwestię nieokreśloności czasowej takiej detencji. W tym ujęciu
orzeczenie zawartego art. 285 par. 2 kpk postulatu wyjątkowości nie spełnia.

/podpis/
Adam Gmurczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz