24 czerwca 2009

Pismo prokuratora


Lublin, 22 V 2009 r.

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin

Sygn. akt 1 Ds. 726/09

Pan
Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.05. 09 uprzejmie informuję, iż postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu 28 listopada 2008 r. w Lublinie przedstawienia fałszywej opinii przez dr hab. Konrada Zielińskiego, która służyła za dowód w prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie sprawie 1 ds. 2446/08 przeciwko Grzegorzowi Wysokowi podejrzanemu o czyn z art. 256 kk i art. 257 kk o czyn z art. 233 par. 4 kk zostało zakończone w dniu 6 maja 2009 r. wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postanowienia wobec braku znamion czynu zabronionego. Od niniejszej decyzji przysługuje Panu prawo do wniesienia środka odwoławczego.

Równocześnie informuję, iż wobec faktu, iż w obszernym doniesieniu wraz z dołą-
czonymi dokumentami przedstawił Pan w sposób jasny i pełny istotę oraz okoliczności czynu będącego przedmiotem postępowania, od przesłuchania Pańskiej osoby odstąpiono, iż dotąd zgromadzony materiał dowodowy pozwala na podjęcie decyzji merytorycznej. Nadto rezultatem wykonania takiej czynności było by wyłącznie powielenie okoliczności podanych w pisemnym doniesieniu.

PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ
LUBLIN-PÓŁNOC W LUBLINIE

/podpis/
Jacek Lipiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz