4 czerwca 2009

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa


Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ
w Lublinie
ul. Okopowa 2 a

Sygn. akt 1 Ds 726/09

POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia śledztwa

Dnia 6 maja 2009 r.

Jacek Lipiński -
prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie

po rozpoznaniu zawiadomienia Grzegorza Wysoka
z dnia 12 marca 2009 r. Nr 1 Ds 726/09 w sprawie zaistniałego w dniu 28 listopada 2008 r. w Lublinie przedstawienia fałszywej opinii przez dr hab. Konrada Zielińskiego, która służyła za dowód w prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie sprawie 1 Ds 2446/08 przeciwko Grzegorzowi Wysokowi podejrzanemu o czyn z art. 256 kk i art. 257 kk tj. o czyn z art. 233 par. 4 kk na podstawie art. 305 par.
1 i 3 kpk

postanowił
odmówić wszczęcia śledztwa w przytoczonej wyżej sprawie
wobec braku znamion czynu zabronionego

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie wpły-
nęło od Grzegorza Wysoka zawiadomienie o przestępstwie, które miało polegać na zło-żeniu w dniu 28 listopada 2008 r. przez dr hab. Konrada Zielińskiego fałszywej opinii, służącej za dowód w sprawie 1 Ds 2446/08 Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie.

W toku podjętych czynności sprawdzających, w oparciu o analizę akt sprawy 1 Ds. 2446/08 przeciwko Grzegorzowi Wysokowi podejrzanemu z art. 256 kk i art. 257 kk tutejszej prokuratury, ustalono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 22 września 2008 r. Komenda Miejska Policji w Lublinie wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle róż-
nic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych, poprzez propagowanie broszury pod nazwą "Biuletyn" nr 2 pod redakcja Grzegorza Wysoka, wydanej w lipcu 2008 r.
w Lublinie, tj. o przestępstwo określone w art. 256 kk i art. 257 kk.

W toku niniejszego postępowania postanowieniem z dnia 29 października 2008 r. powołano biegłego dr hab. Konrada Zielińskiego - pracownika naukowego Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w celu dokonania analizy historycznej i źródłowej wydawnictwa "Biuletyn" (numery od kwietnia do października 2008 r.) pod redakcją Grzegorza Wysoka i wydania opinii, czy zdarzenia historyczne oraz źródła, na które powołuje się autor są prawdziwe, a jeżeli nie, to które z nich można uznać za nieprawdziwe i dlaczego, ponadto czy przedstawione w publikacjach informacje są prawdziwe, bądź niezgodne ze stanem wiedzy historycznej, zaś ich dobór, kontekst i uszeregowanie odzwierciedlają rzeczywisty obraz stosunków pol-
sko-żydowskich.

Odpowiadając na te pytania biegły złożył opinię na piśmie w dniu 28 listopada
2008 r. Z obszernej analizy dokonanej przez niego analizy wynikało, że Grzegorz Wysok na łamach "Biuletynu Narodowego" wielokrotnie znieważył grupę ludności
z powodu jej przynależności do obecnej społeczności narodowej, etnicznej, wyznaniowej, politycznej oraz z uwagi na jej światopogląd i orientację seksualną.

W oparciu o ten dowód jak i pozostałe zgromadzone w toku prowadzonego postę-
powania karnego w dniu 5 grudnia 2008 r. Grzegorzowi Wysokowi przedstawiono zarzut, że w okresie od kwietnia do października 2008 r., w krótkich odstępach czasu,
z góry powziętym zamiarem, w Lublinie, na łamach strony internetowej grzegorzwysok.blogspot.com oraz poprzez kolportowanie do skrzynek radnych Rady Miasta Lublina, w wydawanym przez siebie "Biuletynie Narodowym" publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej i pochodzenia żydowskiego, a także znieważał wymienioną grupę ludności z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej lub wyznaniowej za pomocą prezentowanych
w tych publikacjach treści antysemickich, tj. o przestępstwo określone w art. 256
kk i art. 257 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk i art. 12 kk.

W zawiadomieniu z dnia 12 marca 2009 r. inicjującym niniejsze postępowanie Grze-
gorz Wysok wskazał na okoliczności, które w jego ocenie uzasadniały tezę, iż powołany jako biegły Konrad Zieliński przedłożył fałszywą opinię, podniósł iż zawiera ona cały szereg błędów, ewidentnych przekłamań i nadinterpretacji.

Na poparcie tej tezy przedłożył obszerną analizę poszczególnych twierdzeń
zawartych w opinii.

Analizując powyższe fakty należy odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie przedłożenia przez biegłego dr hab. Konrada Zielińskiego fałszywej opinii, która służyła za dowód w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi, podejrzanemu z art. 256 kk i art. 257 kk tj. o czyn z art.
233 par. 4 kk - wobec braku znamion czynu zabronionego.

Przestępstwa popełnienia, których zarzucono Grzegorzowi Wy sokowi z art. 256 kk polegające nawoływaniu do nienawiści na tle etnicznym oraz z art. 257 kk polegające na publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle etnicznym, wymagają dla swojego bytu dokonania analizy, czy dana wypowiedź bądź zachowanie mieści się w granicach dozwolonej oceny czy krytyki, do której uprawniony jest dziennikarz czy publicysta, czy już te granice przekracza przedstawiając świadomie nieprawdziwe wydarzenia historyczne społeczne czy polityczne bądź dokonując tendencyjnej niesprawiedliwej, wybiórczej ich interpretacji, mającej znamiona manipulacji ukierunkowanej na spowodowanie u czytelników negatywnych odczuć wobec określonej kategorii lud-
ności z uwagi na jej przekonania, przynależność etniczną kulturową itd.

Ocena taka dokonywana jest w oparciu o stan wiedzy naukowej z danej dziedziny
i ogólne przyjęte etyczne kryteria.

Argumentacja Grzegorza Wysoka, która w jego ocenie miałaby świadczyć o popełnieniu przestępstwa jest w istocie polemiką z ustaleniami opinii co stanowi element linii obrony przyjętej przez podejrzanego do prezentacji której uprawniony jest on ale wyłącznie w ramach prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Nie można bowiem oprzeć zarzutu co do przedłożenia fałszywej opinii przez bieg-
łego jedynie na przyjęciu twierdzenia, iż podejrzany nie zgadza się z jej tezami.

Biegły popełniłby jedynie przestępstwo w sytuacji gdyby błędy lub pominięcie przez niego niektórych faktów miało charakter świadomy, umyślny i w dodatku skutkujący przyjęciem innych konkluzji niż należałoby w istocie wysunąć z oceny przekazanego
mu materiału dowodowego.

W niniejszej sprawie sytuacja taka jednak nie zachodzi. Takie twierdzenie
nie znajduje podstaw w zgromadzonym materiale dowodowym.

Końcowo należy nadmienić, iż Sąd w sytuacji gdyby w toku prowadzonego postępowania sądowego stwierdził okoliczności świadczące o przedłużeniu sfałszowanej opinii byłby zobowiązany z urzędu powiadomić organy ścigania o tym fakcie - w tym kontekście wobec faktu niezakończenia prowadzonego przeciwko Grzegorzowi Wysokowi postępowania karnego, dokonania oceny wartości dowodowej przedmiotowej opinii w odrębnym śledztwie jest przedwczesne zgodnie z przyjętą
linia orzeczniczą.

W świetle powyższych postanowiono jak na wstępie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie

/podpis/
Jacek Lipiński

Pouczenie:

1) Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 par. 4 kpk przysługuje
prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 par.1 kpk, art. 325a kpk oraz art.
465 par. 2 kpk).
Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 par. 1 kpk).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu. Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 par. 1 kpk może
w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 par. 2 kpk, art. 55 par. 1 kpk).
Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 par. 1 i 2 kpk.
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego
na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 par. 3 kpk)

2) W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora
o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu
z urzędu sprawcy (art.465 par. 2a kpk)

3) Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).

Zarządzenie:

Stosownie do art. 100 par. 2, 305 par. 4 i 325 a kpk doręczyć odpis postanowienia:
1) pokrzywdzonemu Grzegorzowi Wysokowi
2) instytucji wymienionej w art. 305 par. 4 kpk

Stosownie do art. 305 § 4 kpk powiadomić o odmowie wszczęcia
śledztwa osobę zawiadamiającą o przestępstwie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie

/podpis/
Jacek Lipiński


__________

Jacek Lipiński -

- stanowisko: Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie
- miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ, ul. Okopowa 2 a, 20-950 Lublin
- "zasługi": prowadził tendencyjnie śledztwo przeciwko Leszkowi Bublowi, podejrzanemu o czyn z art. 256 kk, art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 12 kk, które zakończył wniesieniem aktu oskarżenia do sądu (Sygn. akt. 1 Ds. 1722/06) w dniu 15 października 2007 r., chociaż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przemawiał za jej umorzeniem. W trakcie tego śledztwa co tydzień pisał pisemne raporty do Prokuratury Krajowej w Warszawie odnośnie postępów w śledztwie.
- zdjęcie: brak
- miejsce zamieszkania: znane Redakcji

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz