6 czerwca 2009

Zażalenie na postanowienie

Lublin, 29 V 2009

Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

Sygn. akt 1 Ds. 726/09

Do
Sądu Rejonowego w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-076 Lublin

ZAŻALENIE
na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ

Wnoszę o uchylenie postanowienia z dnia 6 maja 2009 r. o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko Konradowi Zielińskiemu w związku z czynem określonym
w art. 233 par. 4 kk.

UZASADNIENIE

Dnia 26 V 2009 po złożeniu przeze mnie ponaglenia otrzymałem datowane (antydatowane?) 6 maja 2009 r. "Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa" przeciwko p. Konradowi Zielińskiemu w związku ze sporządzeniem fałszywej opinii
tj. o czyn z art. 233 par. 4 - sygnowane przez Wielce Czcigodnego Pana Prokuratora Jacka Lipińskiego.

Z treści uzasadnienia dołączonego do wspomnianego postanowienia wynika, że Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu p. K. Zielińskiego czynu przestępczego. Nie zgadzam się z tą decyzją i podtrzymuję swoje stwierdzenia zawarte we wniosku z dnia 12 marca br., iż zawarte w opinii autorstwa p. Zielińskiego treści są niezgodne z prawdą, tendencyjne, zawierają fałsze, nieścisłości
i nadinterpretacje. Część tych uchybień - godzących w mój interes prawny i dobre imię wskazałem we wspomnianym piśmie z dnia 12 III 2009, inne zaś mogę wskazać
np. w czasie konfrontacji lub przedstawić na piśmie.

W uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa brak jest odniesie-
nia do przedstawionych przeze mnie faktów. Prokuratura nie przesłuchała mnie na okoliczność złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, domniemam również, że nie został w tej sprawie przesłuchany autor "opinii" p. Kon-
rad Zieliński.

Wielce Czcigodny Pan Prokurator pisze: "argumentacja Grzegorza Wysoka jest
w istocie polemiką z ustaleniami opinii" - i tu ma najzupełniej rację, jednak nie zauważa, że jest to jedyny możliwy sposób w jaki można wskazać na fałsze
w sporządzonej przez p. Zielińskiego - moim zdaniem - paszkwilanckiej "ekspertyzie", na podstawie której stawia mi się poważne zarzuty.

W innym miejscu czytamy, że "oceny dokonane winny być w oparciu o stan wiedzy naukowej z danej dziedziny i zgodnie z przyjętymi etycznymi kryteriami" - i byłoby
to może stwierdzenie słuszne gdyby... Prokuratura powołała niezależnego biegłego - eksperta, który mógłby obiektywnie ustosunkować się do podniesionych przeze mnie zarzutów wobec elaboratu p. Konrada Zielińskiego. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, że Prokuratura (z całym szacunkiem dla niewątpliwej wiedzy
i doświadczenia Pana Prokuratora Jacka Lipińskiego, który nie jest jednak ekspertem ani w dziedzinie historii, historiozofii, politologii czy publicystyki politycznej
i językoznawstwa) - przyjęła jako zgodne z prawdą twierdzenia p. Zielińskiego, zaś moje konkretne wyjaśnienia jednostronnie i arbitralnie odrzuciła.

Mój stanowczy sprzeciw budzi również stwierdzenie, iż "biegły popełniłby jedynie przestępstwo w sytuacji, gdyby błędy lub pominięcie przez niego niektórych faktów miało charakter świadomy, umyślny i w dodatku skutkujący przyjęciem innych konkluzji niż należałoby w istocie wysunąć z oceny przekazanego mu materiału". Moje pytanie brzmi w tym wypadku: na jakiej to podstawie Pan Prokurator Jacek Lipiński zawyrokował, iż w działaniu p. Konrada Zielińskiego nie wystąpiły te przesłanki?
Czy przesłuchał go na tę okoliczność, czy też podjął jakieś inne działania sprawdzające? Jeżeli tak, to jakie?

Biorąc pod uwagę podniesione przeze mnie zarzuty wnoszę jak na wstępie.

/podpis/
Grzegorz Wysok

Ps.
Z uwagi na dotychczasowy charakter działań lubelskiej Prokuratury
wymierzonych w moją osobę - kopię niniejszego pisma przesyłam na ręce Jego Ekselencji Pana Ministra Sprawiedliwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz