5 kwietnia 2010

Oświadczenie burmistrza Leśnicy

W nawiązaniu do "szumu medialnego" jaki został wywołany w związku z ewentualnym przeniesieniem pomnika Powstańców Śląskich na teren Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny publikujemy treść oświadczenia burmistrza Leśnicy związanego z przebudową rynku oraz stanowiskiem Rady Miejskiej podjętym na sesji w dniu 8 marca 2010 roku. Redakcja "Biuletynu" wystosowała do prezydenta Łukasza Jastrzębskiego list zawierający krótkie zestawienie problemów z zakresu praw związanych z trwającym remontem leśnickiego placu oraz rekomendacje co do kierunków ich rozwiązania.

Tadeusz Zieliński

__________

10 III 2010 r.

Oświadczenie burmistrza Leśnicy
w sprawie Pomnika Powstańców Śląskich
w Leśnicy

Mieszkańcom Leśnicy wiadomym jest, że temat przebudowy naszego rynku funkcjonuje od wielu lat, a w roku 2002 został po raz pierwszy sformalizowany w projekcie budowlanym. Projekt ten nie przewidywał pozostawienia pomnika Powstańców Śląskich na terenie rynku, lecz zakładał przeniesienie go w inne miejsce (w projekcie nie wskazano konkretnego miejsca). Ówczesne władze Leśnicy wystąpiły do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o opinię w sprawie planowanego przeniesienia pomnika. W protokole WKOPWiM z dnia 22 listopada 2002 roku czytamy "W kwestii pomnika ku czci Powstańców Śląskich w Leśnicy Komitet uznał, że nie spełnia on dobrze swojej roli: jest nieestetyczny, a jego wygląd nie przywołuje pamięci Powstańców. Ustalono, że Burmistrz Leśnicy wystąpi do WKOPWiM w Opolu z projektem przeniesienia rzeźby do muzeum w Leśnicy oraz zagospodarowania tego miejsca". Zapis "muzeum w Leśnicy" bezsprzecznie wskazuje na jedyne muzeum w okolicy Leśnicy, tj. Muzeum Czynu Powstańczego zlokalizowane na granicy Leśnicy i Góry Św. Anny. Zapis ten należy traktować jako wskazanie właściwego miejsca dla pomnika Powstańców, gdzie stanowiłby całość tematyczną z Muzeum. Protokół został podpisany przez ówczesnego Wojewodę Opolskiego Pana Leszka Pogana.

W odpowiedzi na interpelację poselską na wspomniany protokół z 2007 roku powołuje się p. Tomasz Merta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. W swej odpowiedzi pisze: "Z kolei pomnik upamiętniający miejsce walk powstańczych w Leśnicy usytuowany jest w dalszym ciągu na leśnickim rynku. Na mocy decyzji Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa z dnia 22 listopada 2002 r., w związku ze złym stanem technicznym, pomnik zostanie przeniesiony do Muzeum Czynu Powstańczego". Tym samym Minister zaakceptował opinię podpisaną w 2002 r. przez ówczesnego Wojewodę Opolskiego. Urząd Miejski w Leśnicy posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia pozwalające na przeprowadzenie robót budowlanych leśnickiego rynku oraz wspomniane opinie dotyczące przeniesienia pomnika Powstańców Śląskich. Należy również wspomnieć, że funkcjonujący do 2002 roku projekt zagospodarowania rynku, zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków, zawiera usytuowanie tablicy pamiątkowej ku czci Powstańców Śląskich. Pamiątkowa tablica umieszczona ma być na granitowym podwyższeniu, umiejscowione będą przy niej maszty flagowe, a całość ma być efektownie podświetlona. Gmina Leśnica od roku 2002 starała się pozyskać zewnętrzne wsparcie finansowe na realizację przebudowy rynku. Dopiero czwarta próba zakończyła się sukcesem i UM w Leśnicy otrzymał w roku 2009 dofinansowanie w wysokości 2,6 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Bez uzyskanego dofinansowania samorząd nie byłby w stanie udźwignąć tak kosztownego przedsięwzięcia, jakim jest rewitalizacja rynku.

Jesienią 2009 roku ruszyły prace budowlane na naszym rynku, następnie ze względu na ogromne mrozy zostały wstrzymane i z końcem lutego br. zostały wznowione. W związku z trwającymi pracami 24 lutego 2010 roku został wystosowany wniosek do Muzeum Śląska Opolskiego, którego filią jest Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny o przyjęcie pomnika Powstańców i umieszczenie go na terenie przy budynku muzeum w Górze Świętej Anny. W przypadku pozytywnej opinii Muzeum oraz wskazaniu nowej lokalizacji planowano wykonać projekt przeniesienia. Wniosek skierowany do Muzeum jest konsekwencją zapisów projektu budowlanego opracowanego w 2002 roku i zapisów protokołu WKOPWiM oraz pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w którym Muzeum na Górze Św. Anny zostaje wskazane jako nowe miejsce lokalizacji pomnika Powstańców Śląskich. Do dnia 10 marca 2010 r. nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi Muzeum Śląska Opolskiego, a cała sprawa została przekazana (nie przez leśnicki samorząd) do mediów, które gościły na sesji Rady Miejskiej w Leśnicy dnia 08 marca 2010 roku, na której sprawa leśnickiego rynku oraz losów pomnika Powstańców została ponownie przedstawiona oraz przedyskutowana. Na wspomnianej Sesji Rady Miejskiej przypomniałem, iż od samego początku planowania przebudowy rynku nie mówiono o likwidacji pomnika Powstańców Śląskich lecz o jego przeniesieniu w uzgodnione z odpowiednimi organami państwowymi miejsce. Pomnik jest uczczeniem historii bezsprzecznie związanej z gminą Leśnica, jest wyrazem pamięci o historii tej ziemi. Stwierdziłem również, że w związku z odrzuceniem wniosku wystosowanego do Muzeum Śląska Opolskiego przedstawionym ustnie mediom przez Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, optuję za pozostawieniem pomnika na leśnickim rynku. Rada Miejska w Leśnicy poparła moje stanowisko oraz przedstawiła propozycję rozpatrzenia innych dobrze eksponowanych miejsc na terenie miasta Leśnica. Jestem zdania, iż demontaż pomnika związany bezpośrednio z trwającymi pracami budowlanymi jest właściwym momentem do przeprowadzenia renowacji przed jego powtórnym ustawieniem. Z uwagi, iż pomnik związany jest nie tylko z historią gminy Leśnica, ale całej Opolszczyzny, do planowanej renowacji powinny włączyć się finansowo także inne instytucje do których wystąpię ze stosownymi wnioskami.

Burmistrz Leśnicy
Łukasz Jastrzembski
(podpis)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz