26 marca 2009

Pismo z ministerstwa


W-wa, 16.02.2009 r.

Rzeczypospolita Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra
Wydział Skarg i Wniosków
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa, skr. poczt. 33
Centrala tel. (0-22) 52-12-888

BM III 052-970/2009/PR

Do
Prokuratury Okręgowej
w Lublinie

W załączeniu, uprzejmie przekazuję pismo Pana Lecha Ciężkiego
reprezentującego Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, celem stosownego rozpoznania oraz udzielenia zainteresowanemu odpowiedzi.

/podpis/
Naczelnik Wydziału
Skarg i Wniosków
z up.

Do wiadomości:
Pan Leszek Ciężki
Stowarzyszenie Osób
Represjonowanych w Stanie Wojennym
ul. Królewska 3
20-109 Lublin

__________

Załącznik:

Lublin, dnia 15.01.2009 r.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
z niepokojem obserwuje działania lubelskiej Prokuratury wymierzone
w Kol. Grzegorza Piotra Wysoka oskarżonego w związku z wydawaniem własnym sumptem czasopisma społeczno-politycznego pod nazwą "Biuletyn Narodowy".

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nikt nie powinien być represjonowany za głoszenie poglądów - zwłaszcza, że doświadczyliśmy w poprzednim systemie różnorakich szykan walcząc m.in. o wolność słowa. Doświadczył ich i nasz Kolega Grzegorz Wysok.

Zaznaczamy, że poglądy które głosi Kol. Wysok nie koniecznie muszą się w 100 proc. pokrywać z naszymi i nie wszystkim muszą się też podobać. Niemniej jest to cena wolności. Karanie za poglądy dowodzi słabości intelektualnej i moralnej współczesnych neocenzorów, jest sprzeczne z Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela oraz świadczy o totalitarnej mentalności.

Apelujemy do właściwych organów - zejdźcie z tej drogi.

Za Zarząd
Leszek Ciężki
/podpis/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz