27 stycznia 2009

Wniosek


Lublin, 13 styczeń 2009 r.

Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Pani Prokurator
Agnieszka Pakuła
Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin

Wniosek

Zgodnie z wolą wyrażoną w dniu 7 stycznia 2009 r. podczas zaznajomiania się z aktami sprawy co odzwierciedla protokół proszę o zarządzenie przesłuchania następujących świadków:

1) Adam Leks - zam. Lublin, ul. Przyjaźni
2) Piotr Sławiński - zam. Niemce, ul. Różana
3) Marian Kowalski - zam. Lublin, ul. Koncertowa
4) Stanisław Michalkiewicz - zam. Warszawa, ul. Dobra
5) Piotr Zychowicz - zam. w Warszawie, dziennikarz "Rzeczpospolitej"

Uzasadnienie

Dnia 7 stycznia 2009 r. w pok. nr 90 Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej zostałem zaznajomiony przez funkcjonariusza (mł. asp. Stanisława Kota) ze zgromadzonymi materiałami śledczymi dotyczącymi stawianych mi przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ zarzutami rzekomego naruszenia art. 256 i 257 k.k. Po niezbyt dokładnym (z uwagi na brak czasu i zmęczenie) zapoznaniem się z tymi dokumentami doszedłem do wniosku, iż materiał ten powinien zostać znacząco uzupełniony. Dotychczas bowiem cały zarzut przeciwko mnie opiera się wyłącznie na:
- primo - zawiadomieniu o rzekomym przestępstwie autorstwa redaktora "Gazety Wyborczej" - p. Karola Adamaszka
- secundo - zeznaniu świadka p. dr Pawła Bryłowskiego (inni świadkowie albo nic nie wiedzą albo nie dopatrują się przestępstwa lub wręcz popierają linię pisma) oraz
- tertio - opinii biegłego p. dr hab. Konrada Zielińskiego z Katedry Politologii UMCS.
Brakuje zeznań współpracowników pisma tzn. p. Adama Leksa , Piotra Sławińskiego i Mariana Kowalskiego, którzy jak mniemam mogliby rzucić światło na kulisy redagowania "Biuletynu", jego kolportażu, zasięgu itp. Co więcej, w opinii p. biegłego Konrada Zielińskiego znalazły się też (obok oczywiście analizy moich artykułów) wyimki z artykułu p. Mariana Kowalskiego i to w kontekście takim, że można je przypisać wydawcy. Nie mam jeszcze tekstu opinii (kserokopię mam dopiero otrzymać), aby wskazać odpowiedni fragment, bazuję więc w tym wypadku na mojej pamięci.

W przypadku:
1) redaktora Stanisława Michalkiewicza należy ustalić czy znał i czytał "Biuletyn", ewentualnie stronę internetową pisma http://grzegorzwysok.blogspot.com/ i co o niej sądzi. Ponadto - co jest szczególnie istotne z uwagi na zawarte w opinii p. biegłego stwierdzenie, iż "Wysok konsekwentnie nazywa "Gazetę Wyborczą" - żydowską gazetą dla Polaków" (co w jego mniemaniu ma świadczyć o moim antysemityzmie i lżeniu Żydów) - nie zauważa natomiast, że jest to cytat z publicystyki red. Michalkiewicza - co lojalnie zaznaczam (nr 3 i dalsze "Biuletynu"). Dodam, że termin ten wszedł już od dawna do języka publicystyki
2) redaktora Piotra Zychowicza (którego nie znam osobiście i on też prawdopodobnie mnie nie zna) należy przesłuchać na następującą okoliczność: ponieważ osią zarzutów wobec mnie jest artykuł na temat działalności niejakiego Ronona Eidelmana chcącego utworzyć w Europie (w tym na polskich ziemiach zachodnich) państwa żydowskiego napisany w oparciu o zamieszczony w "Rzeczpospolitej" - art. p. Zychowicza pt. "Drugi Izrael w Polsce", który omawiam i obszernie cytuję - a co w opinii p. biegłego - nie znajduje odzwierciedlenia należy ustalić czy:
a) zawarte w artykule "Drugi Izrael w Polsce" informacje są prawdziwe
b) artykuł ma charakter antysemicki
c) p. Eidelman faktycznie dąży do oderwania od Rzeczypospolitej Polskiej części terytorium
d) jest to przestępstwo
e) pomaga mu w tych działaniach publicysta "Krytyki Politycznej" - Sławomir Sierakowski.

Krótko mówiąc należy skonfrontować tekst źródłowy z opinią biegłego p. Konrada Zielińskiego. Dodam, że p. Zychowicz jest znawcą problematyki żydowskiej i bardzo często pisząc swe artykuły korzystałem z jego opracowań - co jednak nie zawsze zaznaczałem. Tyle, jeżeli chodzi o uzasadnienie przesłuchania zgłoszonych do protokołu w dniu 7 stycznia 2009 r. świadków.

W między czasie doszedłem do przekonania, że należy też przesłuchać jako świadka p. doktora Eugeniusza Sendeckiego, który zamieszcza w moim "Biuletynie" reklamy swoje telewizji, zna moją działalność i zrealizował szereg filmów, które są umieszczane na mojej stronie internetowej, co znajduje się w aktach sprawy. Dlatego na podstawie przysługującego mi prawa wnoszę o przesłuchanie go na wyżej wymienioną okoliczność. Proszę też przesłuchać p. Jozefa Kawę, prezesa Fundacji "Szalom" w Lublinie na okoliczność czy jestem antysemitą, czy zawarte w moim piśmie poglądy są antysemickie i czy nawołują do nienawiści itd.

Zwracam się również o to, aby w przyszłości raczyła Pani powiadamiać mnie o chęci spotkania drogą oficjalną tj. przez wysyłanie na mój adres odpowiednich zawiadomień (co praktykowała nawet Służba Bezpieczeństwa), a nie zawiadomienia o chęci spotkania przez telefon.

/podpis/
Grzegorz Piotr Wysok

__________

Otrzymałam dnia 14.01.2009 r.
/podpis/
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie
Agnieszka Pakuła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz