27 września 2009

Akademia Kresowian


Foto 01:
Rektorat lubelskiej uczelni.
Organizatorem uroczystości był płk Jan Niewiński,
który na spotkaniu z rektorem KUL Stanisławem Wilkiem,
w imieniu Kresowiaków wystosował stanowczy pro-
test przeciwko w przyznaniu tytułu doktora
honoris causta Wiktorowi Juszczence


Akademia przemilczanego ludobójstwa

W sobotę, 12 września b.r. w sali warszawskiego Domu Przyjaźni odbyło się zor-ganizowane przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, Ogólnopolski Komitet Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód kolejne spotkanie Kresowian, działaczy i sympatyków ruchu kresowego, poświęco-
ne uhonorowaniu tych najaktywniejszych, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowa-
nie podtrzymują pamięć o polskich Kresach. Spotkanie poprowadził Tadeusz Sa-
mborski - były poseł PSL, a jako pierwszy wystąpił marszałek Jarosław Kalinowski, obe-
cnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Kalinowski przypomniał proste zasady, którymi kierują się ci wszyscy, którzy walczą o prawdę o banderowskim ludobójstwie
i o pamięć jego ofiar. Zwrócił uwagę na zauważalną, pozytywną zmianę w na-
stawienia mediów do tej sprawy w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego. Podkre-
ślił sukces ruchu kresowego, jakim było przyjęcie w bieżącym roku przez Sejm RP stosownej uchwały pamięci ofiar ludobójstwa, w której wskazano imiennie OUN/UPA jako formacje odpowiedzialne za zbrodnie i użyto zwrotu o "znamionach ludobó-
jstwa", nie do końca satysfakcjonującego niemniej stanowiącego poważny krok
naprzód.

Następnie udekorowano orderami "Polonia Mater Nostra Est" zasłużonych dzia-
łaczy ruchu kresowego: p. Ewę Siemaszko, która już prawie od 20 lat zajmuje się te-
matyką ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich, popularyzując wiedzę na ten temat w licznych publikacjach oraz poprzez swoje wystąpienia w mediach; p. Gra-
żynę Orłowską - redaktor wrocławskiego oddziału TVP, autorkę wielu audycji poświę-
conych Kresom, zaangażowaną również w ochronę kresowych zabytków i miejsc pamięci; pisarza Janusza Odrowąż-Pieniążka, dzięki któremu na dziedzińcu Muzeum Literatury została wmurowana tablica ku czci poety - męczennika Wołynia Zygmu-
nta Jana Rumla; prof. doktora Ryszarda Szawłowskiego - badacza pojęcia ludobójstwa, Andrzeja Tomasza Zapałowskiego - byłego posła do Parlamentu Europejskiego i au-
tora publikacji na temat OUN-UPA oraz Stanisława Żółkiewicza - założyciela i pre-
zesa Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich. Niestety na uroczystość nie mogli przybyć ks. Isakowicz-Zaleski, którego zatrzymały ważne obowiązki oraz Andrzej Zapałowski, w imieniu którego odznaczenie odebrała córka. Odznaczono również pro-
fesora Mariana Koniecznego, autora projektu pomnika poświęconego ofiarom lu-
dobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich oraz Tadeusza Samborskiego - nie od dziś aktywnie wspierającego ruch kresowy. W imieniu odznaczonych wystąpiła reda-
ktor Grażyna Orłowska, która podziękowała za wyróżnienie, jakiego dostąpili. Opo-
wiadała również o swoje pracy, o trudnościach, jakie napotyka, a także o ludziach, któ-
rzy ją wspierają. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna - z wiązanką pieś-
ni i wierszy recytowanych przez autorkę Marię Sulimę, wystąpił chór "Polska Macierz" z Brześcia. Na zakończenie, na specjalną prośbę Kresowian, solistka chóru zaśpie-
wała "Polesia czar".

Marzena Zawodzińska
"Jednodniówka Narodowa" - www.jednodniowka.pl
(zdjęcia - Tadeusz Zieliński)

__________

Fotoreportaż:


Foto 02:
Od lewej - mgr inż. Henryk
Krakowiak i były poseł PSL Tadeusz
SamborskiFoto 03:
Z kilkuset dostępnych
ezg. "Biuletynu" pozostało
jedynie parę sztukFoto 04:
W spotkaniu Kresowian
udział wzięli m.in. p. Jarosław
Kalinowski - poseł do Parlamentu Europej-
skiego, były wicemarszałek Sejmu
i prezes PSL...Foto 05:
... oraz płk Jan Niewiński -
przewodniczący Kresowego Ruchu Patrio-
tycznego i Ogólnopolskiego Komitetu Budowy
Pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego
przez UON-UPA na ludności pol-
skiej Kresów WschodnichFoto 06:
W skład Komitetu ochodów
ukraińskiego ludobójstwa weszły
liczne organizacje kresowe
oraz lokalne ogniwa PSL

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz