15 września 2009

Cynizm pseudoprawia

Lublin, dnia 7 września 2009 r.

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin
tel. (0-81) 52-882-51
fax (0-81) 53-497-04

Sygn. Akt 1 Ds. 2446/08

Pan
Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2009 r. uprzejmie informuję, że po dokonaniu analizy akt podręcznych sprawy 1 ds. 2446/08 zgodnie z Pana stwierdze-
niami nie ujawniono zawiadomienia sekretariatu tutejszej prokuratury o skierowa-
niu do Sądu aktu oskarżenia przeciwko Pana osobie. Na powyższe uchybienie zwrócono uwagę odpowiedzialnym za to osobom.

Zarzuca Pan ponadto, że nie odbyło się w niniejszej sprawie ostateczne zapoz-
nanie z materiałem zgromadzonym w toku postępowania, co nie znajduje odzwie-
rciedlenia w rzeczywistości
, bo taka czynność miała miejsce w dniu 22 kwietnia
2009 r.

W cytowanym piśmie zakwestionował Pan również treść pisma Prokuratora Rejo-
nowego z dnia 24 lipca 2009 r. wskazując na swoje subiektywne odczucie związane
z wypowiedzią Zastępcy Prokuratora Rejonowego
Marka Zycha. Po raz kolejny za-
tem stwierdzam, że Pańskie zarzuty w tym zakresie są niezasadne.

Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej
Lublin-Północ w Lublinie
/podpis/
Dorota Brzozowska-Fałek

ap/bs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz