12 września 2009

Zawiadomienie


Lublin, dnia 4 września 2009 r.

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin
tel. (0-81) 52-882-51
fax (0-81) 53-497-04

Sygn. Akt 1 Ds. 2446/08

Pan
Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

Zawiadomienie
o przesłaniu aktu oskarżenia

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana jako podejrzanego, że w dniu 12 maja
2009 r. został przesłany do Sądu Rejonowego XV Wydziału Grodzkiego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Pana osobie, o popełnienie przestępstwa z art. 256 kk i art.
257 kk w zw. z art. 12 kk.

Młodszy referant
/podpis/
Katarzyna Kaczmarzewska


1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazują-
cego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek za-
grożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a posta-
wa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 par. 1
kpk)

2. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na roz-
prawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wyda-
nie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wy-
boru, sąd może - na jego wniosek - wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387 par.
1 kpk)

3. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zo-
staną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie ta-
kiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 par. 2 kpk). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 par. 3 kpk)

4. Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody wymienione
w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę (art. 387 par. 4 kpk). Jeżeli wniosek zostanie złożony przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpozna go na rozpra-
wie (art. 387 par. 5 kpk).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz