9 września 2009

Recenzja "Templum Novum" nr 8


Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - autor artykułu


Lublin, dn. 03.09.2009 r.

Parę słów do Redakcji wydawnictwa "Templum Novum"
- kanonada narodowego romantyzmu

Dane było mi zapoznać się z zawartością objętą numerem 8 wydawnictwa. Na
wstępie przyznam, że nie zrozumiała jest dla mnie decyzja o zejściu Redakcji do konspiracji, oznajmiona czytelnikowi na stronie 2. Tzw. "poprawności politycz-
nej" należy przeciwstawiać się otwarcie bez lęków, metodycznie i swobodnie gło-
sząc myśl polityczno-gospodarczo-monetarno-finansową ze stanowiska naro-
dowo-patriotycznego, które wynika z ducha zespołu redakcyjnego i grupy współ-
twórców wydawnictwa, co zauważyłem w trakcie jego lektury.

Przeciwnicy narodowo-monarchistycznej myśli politycznej działającej w ramach tzw. "poprawności politycznej" nie zadają sobie trudu schodzenia do podzie-
mia i działają jawnie w podstawowych mediach, przeważnie opanowanych przez siebie. Odrębnym zagadnieniem staje się ich realna działalność polityczno-gospodarcza w nieformalnych strukturach takich jak: iluminat, masoneria, mafie,
gangi personalnie przenikających do instytucji takich jak: rządy krajów mniej lub bardziej suwerennych, kościoły, media publiczne, Międzynarodowy Fundusz Monetarny, Bank Światowy, sektor finansowy, fundacje ze znakomitościami histo-
rycznymi w nazwach. Oczywiście każde wskazanie na ich rzeczywiste dążenia
przy rzeczowej argumentacji kwitowane jest standardowymi sloganami: spisowa
teoria lub praktyka dziejów oraz antysemityzm.

Kolejną sprawą godną uwagi Szanownej Redakcji jest rozważenie i przyjęcie
jasno sprecyzowanej misji wydawnictwa, a w następstwie tego właściwe wyważenie struktury jego zawartości, stosowanej jako zasady w kolejnych numerach. Uwa-
żam, że ten olbrzymi potencjał intelektualny skupiony w wydawnictwie i wokół nie-
go nie jest właściwie wykorzystywany. Wiele osób z tytułami naukowymi i stop-
niami akademickimi kreśli doskonałe - w aspekcie naukowym - artykuły, ale stopień stosowanej w nich abstrakcji i złożoność przyjmowanej terminologii czyni je mało komunikatywnymi. Nie jest to zarzut krytyczny o ile założymy, że wydawnictwo
ma charakter elitarny jako forum piśmiennictwa naukowego, wymiany poglądów, dy-
skusji w przedmiocie historii myśli polityczno-gospodarczej, filozofii polityki itp. Skutkiem jednak przyjęcia takiej formuły wydawnictwa będzie stosunkowo ograni-
czona zbiorowość czytelnicza dostatecznie przygotowana do jego odbioru i u-czestniczenia w rozwoju.Foto -
Okładka pisma
"Templum Novum" nr 8/2009

Przyznam, że moim skrytym marzeniem byłoby spowodowanie, aby wydawnic-
two "Templum Novum" w zasadniczym kierunku stało się forum dyskusji i realnej pra-
cy nad ustrojem polityczno-gospodarczo-monetarno-finansowym Najjaśniejszej
RP, nad jej stanowiskiem wobec UE, Paktu NATO, ONZ, USA, Rosji, Niemiec, Izraela
i diaspory żydowskiej jako całości. Od strony personalnej nie widzę ograniczeń do takiego przekształcenia jego zasadniczej linii. Skoncentrowanie się na żywot-
nych sprawach dla narodu polskiego, nieznaczne obniżenie poziomu naukowoś-
ci opinii, projektów rozwiązań i polemik pozwoliłoby na uzyskanie wielu znaczących
celów, a szczególnie:

1. wzrost zainteresowania wydawnictwem - istotne rozszerzenie zbiorowości czy-
telniczej
2. wniosłyby życie do wydawnictwa i pracy samej Redakcji podnosząc jej jakość
z niewątpliwym wpływem na osiągnięcie wyższego statusu pośród istniejących wy-
dawnictw
3. właściwie wykorzystanie potencjału intelektualnego kolegium redakcyjnego, pracowników Redakcji oraz jej stałych współpracowników
4. wzmogłoby nasilenie i natężenie ataków ze strony establishmentu tzw. "polity-
cznie poprawnych".
W moim przekonaniu jest to kierunek do realnego rozwoju wydawnictwa i uniknięcia sytuacji zaprzestania jego edycji wobec braku należytego zainteresowania dosta-tecznie dużej zbiorowości czytelników i współpracowników.

W naszym środowisku narodowo-patriotycznym czynione są już próby precyzowa-
nia ładu polityczno-gospodarczo-monetarno-finansowego Najjaśniejszej RP - państwa suwerennego narodu polskiego z wykorzystaniem konstrukcji monarchii dziedzicz-
nej, z maksymalnym redukowaniem zasady demokracji do najniezbędniejszej potrze-
by (minimalizowanie organów grupowych w układzie państwa, samorządu lokalne-
go, spółek prawa handlowego, bytów prawa spółdzielczego itp.). Czynione są również usiłowania skonsolidowania pracy zagranicznych, polskich organizacji narodowo-patriotycznych z krajem.

Z wyrazami szacunku
Waldemar. O.
redaktor "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz