3 września 2009

Nadesłane do Redakcji


Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - autor artykułu


Lublin, dn. 26.08.2009 r.

I co dalej z prawem własności obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej do nieruchomości?

Sprawa ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania i rozszerzenia suweren-
nych praw narodu polskiego w odniesieniu do kontrolowanego przez siebie teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Idzie o ustawowe usankcjonowanie nabycia -
przez zasiedlenie - prawa własności do nieruchomości - działek gruntowych czy
też gruntowych zabudowanych.

Regulacja musi:
1. rozstrzygać warunki nabycia prawa własności do nieruchomości i procedurę stwierdzenia o jego nabyciu, będącego podstawą wniosku o urządzenie księgi
wieczystej lub o zmiany w istniejącej księdze wieczystej
2. stwierdzać nabycie wyżej wymienionego prawa z mocy samej ustawy
3. zobowiązać odpowiednie służby prawne do dokonania zmian w księgach wieczystych (dokonania wpisów w istniejących księgach/urządzania ksiąg wieczy-
stych w stosunku do nieruchomości do których takowych nie urządzono) za nie-
wielką odpłatnością za te usługi
4. narzucać maksymalny okres dokonania zmian w księgach wieczystych od
daty złożenia wniosku przez zainteresowanego obywatela

Postępowanie staje się bardzo pilną potrzebą ze względu na konieczność ostatecznego uregulowania własności obywateli zamieszkałych ziemie północ-
ne i zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej wobec zbliżającej się daty uwolnienia ob-
rotu nieruchomościami w Polsce dla inwestorów zagranicznych. Zwracam uwagę czytelnika na to, że kwestia własności nieruchomości od wielu dekad ze szczególną beztroską była odsuwana przez kolejne garnitury polityczno-gospodarczego esta-
blishmentu, tzw. warszawki. Można zdecydowanie postawić tezę, że istnieje szcze-
gólna przyczyna (interes) tak silnej i trwałej obstrukcji wokół tego problemu. Czytelnik winien przyjąć do wiadomości i zrozumieć, że jest to najbardziej żywotny interes olbrzymiej liczby indywidualnych obywateli, a racją stanu dla narodu polskiego.

Tłumaczenie się rządzącego obecnie garnituru o niemożliwości przeprowadze-
nia takiej regulacji bez naruszenia dyrektyw tzw. UE jest nie do przyjęcia. Powstaje bowiem pytanie, czy garnitur ten reprezentuje rację stanu narodu polskiego i interesy ogromnej liczby obywateli czy też interesy bliżej nieokreślonych grup formalnych
i nieformalnych? W mojej ocenie zaniechanie pilnego załatwienia tej sprawy nosi znamiona zdrady interesu narodu polskiego i indywidualnych interesów olbrzy-
miej liczby obywateli.

Nie ma już drogi odwrotu. Odpowiedzialny za jej niezałatwienie od co najmniej
trzech dekad polityczno-gospodarczy establishment, tzw. warszawka z obecnie wyło-
nionym rządzącym garniturem zdają sprawę przed narodem polskim - komu słu-
żą?

Waldemar O.
ekonomista
redaktor "Biuletynu"

__________

Zamieszczamy krótki film, w którym redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz
Wysok apeluje do dziennikarzy o solidarność w walce o wolnośc słowa
i wyrażania poglądów.


Video 1:
Red.Grzegorz Wysok apeluje
do dziennikarzy o obronę
wolności słowa

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/GrzegorzWysok09

Redakcja "Biuletynu"

__________

Zamieszczam drugą część listy adresów, pod które został wysłany apel Grzego-
rza Wysoka o obronę wolności słowa wraz z treścią aktu oskarżenia z 5 maja
2008 r.:

- Kliknij i przeczytaj tekst aktu oskarżenia!

Tadeusz Zielińki


Do wiadomości -
(w kolejności alfabetycznej)

- Eugeniusz Sendecki - endecki@wp.pl
- "Gazeta Polska" - sekretariat@gazetapolska.pl
- "Goniec Toronto" - redakcja@goniec.net
- mec. Marian Barański - marianbaranski@o2.pl
- "Myśl Polska" - redakcja@myslpolska.pl
- "Nasza Polska" - naszapol@medianet.com.pl
- "Nasz Dziennik" - redakcja@naszdziennik.pl
- "Niezależna Gazeta Polska" - redakcja@niezalezna.pl
- "Opcja na prawo" - adnikiel@poczta.onet.pl
- "Opoka w Kraju" - giertych@man.poznan.pl
- Organizacja Monarchistów Polskich - omp.lublin@wp.pl
- Piotr Zychowicz - p.zychowicz@rp.pl
- "Polityka" - internet@polityka.com.pl
- "Radio Maryja" - radio@radiomaryja.pl
- "Radio Polska" - poczta@radiopolska.pl
- "Radio RMF FM" - redakcja@rmf.fm
- "Radio Zet" - radiozet@radiozet.pl
- "Rzeczypospolita" - p.gociek@rp.pl
- Stowarzyszenie Wolnego Słowa - sws@sws.org.pl
- "Szczerbiec" - info@nop.org.pl
- "Telewizja Trwam" - sekretariat@tv-trwam.pl
- "Trybuna" - redakcja@trybuna.com.pl
- "Tygodnik Solidarność" - redakcja@tygodniksolidarnosc.com
- "Tylko Polska" - ppn@aster.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz