14 lipca 2009

List od "Wyborczej"


AGORA S.A.
Redakcja "Gazety Wyborczej"
ul. Krakowskie Przedmieście 21
20-002 Lublin
tel. (0-81) 53-790-00
fax (0-81) 53-790-29
redakcja@lublin.agora.pl

Lublin, 6 lipiec 2009

Grzegorz Piotr Wysok
Redaktor "Biuletynu"

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29 czerwca 2009 r. (post z 3 lipca br. - Redakcja "Biuletynu") dotyczące zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej Lublin"
z dnia 29 czerwca 2009 roku artykułu pt. "Szef miejskiej LPR Grzegorz W. oskarżony o antysemityzm", na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo prasowe odmawiam opublikowania nadesłanego przez Pana tekstu jako sprostowania, gdyż nie odpowia-
da ono wymaganiom określonym w art. 31 wymienionej ustawy.

Stosownie do treści art. 33 ust. 3 tejże ustawy poniżej wskazuję fragment Pańskiego tekstu, który nadawał się będzie do publikacji, po zaakceptowaniu przez Pana je-
go treści ze względu na zaistniałą konieczność dokonania w tym fragmencie korekty dotyczącej oznaczenia rejestru sądowego, do którego wpisywane są czasopisma. Jednocześnie stwierdzam, iż pozostałe informacje wskazane w piśmie nadesłanym przez Pana do redakcji nie nadają się do publikacji:


~~~~~~~~~~

Sprostowanie

W związku z artykułem zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej Lublin" z dnia 29 czerwca 2009 roku pt. "Szef miejskiej LPR Grzegorz W. oskarżony o antysemityzm" prostuję treść zawartej w nim nieprawdziwej informacji, iż "Biuletyn" pod moją redakcją jest pismem niezarejestrowanym. Faktycznie jest on miesięcznikiem spo-
łeczno-politycznym kolportowanym bezpłatnie (dostępnym również w Internecie) wpisanym do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy
II Wydział Cywilny w Lublinie zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grzegorz Piotr Wysok
Redaktor "Biuletynu"

~~~~~~~~~~


We fragmencie w jakim zarzuca Pan, iż nieprawdziwa jest informacja, o tym żen prokuratura oskarża Pana o antysemityzm i że niedługo rozpocznie się proces w Pana sprawie wskazujemy, iż akt oskarżenia w opisanej w artykule sprawie wpłynął do
Sądu Rejonowego XV Wydziału Grodzkiego Karnego w dniu 13 maja 2009 roku i został zarejestrowany pod sygnaturą akt XV K 491/09
. Z uwagi na powyższe artykuł w tej części jest w pełni prawdziwy i z tego względu w zakresie opisanym w niniejszym akapicie na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 31 pkt 1 ustawy Prawo prasowe należy odmówić publikacji Pana pisma, ponieważ nie prostuje ono wiadomości ani nieprawdziwej, ani nieścisłej. Jeżeli jest Pan zainteresowany wydrukowaniem sprostowania na łamach "Gazety Wyborczej Lublin" w zaproponowanej przez Reda-
kcję formie uprzejmie prosimy o przesłanie pisemnej zgody na publikację. Wska-
zuję przy tym, iż treść sprostowania musi zawierać również Pana podpis. Nadesłane przez Pana pismo z dnia 29 czerwca 2009 roku nie mogło zostać opublikowane
jako sprostowanie również z tego powodu, iż nie zawierało ono jednoznacznej treści sprostowania jakiego się Pan domaga, a która zgodnie z ustawą Prawo prasowe
winna pochodzić od zainteresowanej osoby, a nie od redakcji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją.

Z poważaniem
Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej Lublin"
Małgorzata Bielecka-Hołda

Z upoważnienia -
/podpis/
Jacek Brzuszkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz