20 lipca 2009

Pismo represjonowanych


Na zdjęciu -
Ofiary stanu wojennego
- wystawa na Placu Litewskim
w Lublinie


REPRESJONOWANI
1981-1989

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym
Oddział Wojewódzki w Lublinie
ul. Królewska 3
20-109 Lublin
tel. (081) 53-208-11
fax (0-81) 53-201-01

Lublin, dnia 16.07.2009 r.

Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym z nie-
pokojem obserwują działania władz Rzeczypospolitej zmierzające do paraliżu, a w dalszej kolejności do likwidacji mediów publicznych. Przygotowana ustawa "O reformie mediów publicznych", w przypadku jej wejścia w życie spowoduje całkowite uzale-
żnienie nadawcy publicznego od woli politycznej kolejnych rządów. Takie działanie wyeliminuje głos opozycji z Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Negatywnym efektem tej ustawy będzie także likwidacja szeregu wartościowych, a niewygodnych dla ekip rządzących programów, co niestety jest już w praktyce realizowane.

Jako członkowie "Solidarności" i innych organizacji opozycyjnych byliśmy zaanga-
żowani w walkę o prawa człowieka, wolność słowa i przekonań w państwie totalitarnym. Za swą nieugiętą postawę obywatelską byliśmy więzieni i represjonowani. Dziś, w państwie formalnie demokratycznym zmuszeni jesteśmy znów protestować przeciwko działaniom władzy, która coraz bardziej wyobcowuje się ze społeczeństwa. Apelujemy do Parlamentu i Rządu RP o wycofanie się z projektowanych "reform" medialnych, gdyż są one sprzeczne z interesem narodowym i prawami obywatelskimi. Oświadczamy,
że będziemy bronić podmiotowości narodu i wolności słowa. Będziemy nadal wal-
czyć o ideały, które przyświecały nam w czasach komunistycznego zniewolenia,
a których realizacja jest dziś zagrożona.

Wzywamy wszystkie organizacje społeczne i ludzi dobrej woli o poparcie naszego apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes
Lech Ciężki
/podpis/

Rzecznik Dyscyplinarny
Kazimierz Tadeusz Stasz
/podpis/

Sekretarz
Grzegorz Piotr Wysok
/podpis/

Do wiadomości:
1 Kancelaria Prezydenta RP
2 Kancelaria Premiera RP
3 Marszałek Senatu RP
4 Posłowie i Senatorowie RP
5 Rzecznik Praw Obywatelskich
6 Redakcje dzienników, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych
7 Opinia publiczna (poprzez formę ulotki)
8 Organizacje pozarządowe
9 Instytucje międzynarodowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz