11 lipca 2009

Wniosek o dostarczenie decyzji


Lublin, 6 VII 2009

BIURO PODAWCZE
Sądu Rejonowego w Lublinie
07-07-2009
/podpis/

Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Sąd Rejonowy w Lublinie
III Wydział Karny
Sygn. akt 353/09

Wniosek o dostarczenie decyzji Sądu o
postanowieniu w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa

Zgodnie z wolą wyrażoną na posiedzeniu w dniu 6 VII i obowiązującym prawem
wnoszę o sporządzenie i dostarczenie pisemnego uzasadnienia decyzji Sądu w spra-
wie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z art. 233 p. 4 kk prze-
ciwko dr hab. Konradowi Zielińskiemu z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie.

Uzasadnienie decyzji Sądu w formie pisemnej jest mi potrzebne w związku z za-
miarem zaskarżenia w Sądzie Najwyższym, poinformowania Pana Ministra Sprawie-
dliwości i Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

/podpis/
Grzegorz Wysok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz