9 lipca 2009

Pismo prezesa NOP


Na zdjęciu -
p. Adam Gmurczyk
- historyk Kościoła

__________

European National Front
Narodowe Odrodzenie Polski
partia polityczna EwP 58

26.06.2009

/pieczątka/
Narodowe Odrodzenie Polski
Rada Wykonawcza
ul. Kredytowa 6 lok. 22
00-062 Warszawa

Do
Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ
w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin

Sprawa: Sygn. akt 1 ds. 2446/08/S

Żądanie udzielenia informacji w trybie
Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej
zwracam się do Waszej prokuratury o udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania:

1. Od kiedy na terenie działania Waszej Prokuratury obowiązuje prawo sakralizu-
jące naród żydowski i wyłączające jego przedstawicieli spod krytyki publicznej. Sprawa Grzegorza Wysoka, redaktora i wydawcy "Biuletynu Narodowego" prowadzona przez Wasz organ wskazuje, iż mamy do czynienia z wyłączeniem obywatelskich praw ko-
nstytucyjnych na rzecz nieznanych w polskim prawodawstwie uregulowań.

2. Od kiedy na terenie działania waszej Prokuratury nie obowiązują - obligujące cały system RP - uregulowania Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, która
w orzeczeniu z dnia 30 czerwca 1997 roku stwierdziła: "Członkowie wspólnoty religijnej muszą tolerować i akceptować negowanie ich przekonań religijnych, a nawet pro-
pagowanie zasad wrogich ich wierze". Grzegorz Wysok, członek Kościoła Rzymsko-Kato-
lickiego w swoich publikacjach odnosił się do wyznawców judaizmu do czego, zgo-
dnie z obowiązującymi w Posce przepisami krajowym i międzynarodowym, miał peł-
ne prawo.

3. "Sprawa Grzegorza Wysoka" rozpoczęta została w związku z publikacjami "Ga-
zety Wyborczej". Od kiedy Wasza Prokuratura jest organem wykonawczym prywatnej spółki wydawniczej?

4. W tym samym mniej więcej czasie, kiedy Wasza Prokuratura wszczęła postępo-
wanie przeciwko Grzegorzowi Wysokowi, w Lublinie - także na terenie Waszego dzia-
łania - grasował Jan Tomasz Gross, który publicznie (na spotkaniach otwartych
i w mediach) znieważał Polaków ze względu na ich przynależność narodową. Pona-
dto, w/w Gross dopuścił się przestępstwa definiowanego w Ustawie o Instytucie
Pamięci Narodowej, tzn. kwestionowania wbrew faktom zbrodni nazistowskich, przy-
pisując je obywatelom Polski. Oba czyny ścigane są z urzędu. W związku z tym zapytuję, czy Wasza Prokuratura prowadziła/prowadzi postępowanie w tej sprawie. Fakt, iż nosząca znamiona czynu kryminalnego działalność J.T. Grossa była sze-
roko nagłaśniana przez wszystkie media - w tym "Gazetę Wyborczą", którą jak widać
w sprawie Grzegorza Wysoka prokuratorzy RP chętnie czytają - wyklucza ewentua-
lne tłumaczenie się Waszego organu niewiedzą.

/podpis/
Adam Gmurczyk
prezes NOP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz