26 maja 2010

Samorząd lokalny

Lublin, 10 V 2010 r.

Samorząd jest zasadniczo bytem o ograniczonej suwerenności na obszarze swojego funkcjonowania. Ograniczenia te wynikają z prawnego jego usytuowania w politycznym ustroju państwa a także bieżącego ustawodawstwa ukierunkowanego na przenoszenie przez państwo coraz więcej zadań na poziom gminy systematycznie rozszerzając pakiet jej zadań własnych oraz zleconych. W ślad za "przepychaniem" zadań obserwowana jest pełna niekonsekwencja w przenoszeniu środków finansowych, co wpływa na ich nie wykonywanie w akceptowalnym zakresie. Z politycznego punktu widzenia gmina coraz bardziej przypomina "chłopca do bicia", gdyż nie wykonuje na oczekiwanym poziomie zadeklarowanych jej zadań , których z definicji wykonywać nie może z braku środków, a jako podmiot zobowiązany podlega krytyce lokalnej społeczności niedostatecznie świadomej rozmiarów ograniczeń prowadzących w efekcie do ogólnej niemocy. W tym stwierdzeniu mieści się cała hipokryzja istniejącego establishmentu odpowiedzialnego za kształt państwa. Należy zwrócić też uwagę, że media nie pomagają w podnoszeniu poziomu świadomości i wyrobienia politycznego lokalnej społeczności z uwagi na ich własnościowy status lansujący indywidualne cele a reprezentujące najczęściej grupowe interesy a nie interesy całej społeczności.

Kolejnym i fundamentalnym ograniczeniem stanowi ordynacja wyborcza preferująca finansowane przez państwo partie obecne w parlamencie, które wykorzystując swoją przewagę do majoryzowania organów gminy głównie w celu nieustannych kłótni w radach gmin oczywiście w imię dobra lokalnej społeczności, a tak naprawdę w imię dobra wąskich grup interesów. Kompleks ograniczeń domykają ustawy o zamówieniach publicznych i planowaniu przestrzennym, a także prawo budowlane i finansowe. Bardzo ważnym elementem dla efektywności działalności samorządu gminy jest również ocena i polityka kształtowania tzw. finansowych skutków przechodzących z roku na rok oraz wydolności finansowej. Przystępując do wyboru władz samorządu gminy nie można ogłupiać lokalnej społeczności przez nierealne obietnice, "cudowne programy" bez narażania się na ocenę kolejnego oszustwa, hipokryty, ignoranta lub jako marionetki grupy trzymającej władzę. Program działania dla Gminy Lublin obejmujący cele oraz sposoby ich osiągnięcia w zakreślonej perspektywie musi być przygotowany przez zespół ekspercki z przeznaczeniem dla kandydata na urząd prezydenta Lublina oraz kandydatów na radnych dających rękojmię prawidłowego jego wykonywania.Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - autor tekstu

W ocenie autora kandydat na urząd prezydenta Lublina i kandydaci na radnych Gminy Lublin powinni reprezentować środowisko patriotyczno narodowe (nie należeć do partii obecnych w aktualnym parlamencie), posiadać wykształcenie, wyższe politechniczne lub uniwersyteckie, mieć co najmniej 30 lat oraz doświadczenie pracy na kierowniczych stanowiskach oraz wybitne predyspozycje zarządczo organizacyjne a także utożsamiać się z prezentowanym eksperckim programem działania o określonej strukturze rzeczowo finansowej oraz perspektywicznej. Wyszczególnione cechy pozwoliłyby na uwolnienie władz Gminy Lublin od zwalczających się partii, odsunięcie obecnego lubelskiego establishmentu na przeciąg realizacji programu od wszelkiego realnego wpływu na kierownictwo Gminy Lublin (wykluczenie indywidualnych oraz grupowych nacisków), zapewnienie pełnego profesjonalizmu i kompetencji w prowadzeniu bieżących zadań Gminy oraz wdrażanie projektów inwestycyjnych wynikających z programu a także sformalizowanego monitoringu realizacji zadań (systemu informacji zarządczej). W programie wyborczym kandydat na urząd prezydenta Lublina musi zawrzeć stanowcze przyrzeczenie o jednoznacznym urealnieniu programu działania po rozpoznaniu stanu pozostawionego przez poprzednika przed upływem pierwszego kwartału urzędowania. Prezydent Lublina dobierając kadrę współpracowników dostosuję organizację Urzędu Miasta oraz procedury w sposób zapewniający maksymalne wspieranie realizowanego programu. Prezydent Lublina wraz z dobranym personelem zarządczo wykonawczym musi mieć możliwość realizacji przyjętego programu podporządkowując indywidualne i grupowe interesy celom stanowiącym interes lokalnej społeczności. W związku z tym nie może być zakładnikiem nacisków partyjnych czy też lokalnego oraz zewnętrznego establishmentu gospodarczego.

Gradacja generalnych celów Gminy Lublin powinna przyjąć postać: wychowywanie, nauczanie i kształcenie młodzieży, szczególna aktywność w redukowaniu bezrobocia poprzez wspieranie rozwoju wytwórczej przedsiębiorczości opartej na rodzimym kapitale oraz prowadzonej w formie kooperatyw, przygotowywanie i dysponowanie uzbrajanych terenów pod zabudowę mieszkaniową, remontowanie i modernizowanie istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych, współuczestniczenie w zabezpieczaniu stałej poprawy jakości usług medycznych, rozwój komunikacji drogowej, rozwój gospodarki wodno-ściekowej, zabezpieczenie energetyczne (tanie źródła energii - geotermia). W przypadku stwierdzenia narastania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pomyślny przebieg realizacji zadań programowych, osoba piastująca Urząd Prezydenta Lublina uznając niemożliwość dalszego kompromisu musi bez wstydu ustąpić z urzędu z własnej inicjatywy, dając lokalnej społeczności wyraźny sygnał, iż nie może swoją osobą firmować procesy, które zdecydowanie uniemożliwiają realizowanie przyjętego przez siebie programu zaakceptowanego przez wyborców.

Waldemar O.
redaktor "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz