23 sierpnia 2009

Goje głosu nie mają

Dziękujemy za miły list oraz kserokopie poniższego postanowienia, niosącego
dobre wieści i oby takich było więcej. Znamy Was i cenimy, chociaż jak dotąd nie współpracowaliśmy ze sobą. Jesteście grupą kilku zapaleńców zmagających się na co dzień z najbardziej przyziemną przeszkodą czyli brakiem pieniędzy, lecz mimo to poświęcających swój czas i energię dla wspólnej sprawy. Specyfiką Waszego kwartal-
nika jest zupełny brak ideologicznego sekciarstwa oraz otwartość w tym znacze-
niu jakim jest ciekawość świata idei i chęć ich badania, nawet z ryzykiem potknię-
cia się o idee "zbójeckie" - co jak widać - ma swoje skutki.

Jesteście środowiskiem politycznym, które stoi na gruncie walki o wyzwolenie naro-dowe i kulturowe jednocześnie. Ta podwójność celu ma dla nas charakter nie-
rozerwalny i odpowiada na historyczne zapotrzebowanie naszego narodu, który stoi obecnie nie tylko wobec zagrożeń swej tożsamości i kultury, ale także swej struktu-
ry społecznej i bytu. Jest to najbardziej podstawowa cecha naszego zaangażowania. Te treści pisma, którego symboliczną ojczyzną ideową jest nurt heroicznego roma-
ntyzmu politycznego wpisują się w tak rozumiany cel naszej walki i dlatego są dla nas warte upowszechniania. Pod każdym z tych względów "Templum Novum" jest nam ideologicznie bardzo bliski i godzien zaufania.

Kontakt - http://templum.nazwa.pl/

Tadeusz ZielińskiFoto -
Okładka pisma
"Templum Novum" nr 7/2008


20 III 2008 r.

Prokuratura Rejonowa
Ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska

Postanowienie
o odmowie wszczęcia dochodzenia

Radosław Romaniuk - prokurator Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z materiałami postępowania sprawdzającego w sprawie ujawnione-
go w dniu 20 lutego 2008 r. w Białej Podlaskiej województwa lubelskiego publicz-
nego propagowania ustroju faszystowskiego w czasopiśmie "Templum Novum"
w numerze 4 z roku 2007, tj. o przestępstwo z art. 256 kk,

na podstawie art. 305 par. 1, 3 kpk, art. 325a kpk

postanowił
odmówić wszczęcia dochodzenia w przytoczonej wyżej sprawie wobec
braku znamion czynu zabronionego - na podst. art. 17 par. 2 kpk


Uzasadnienie

W dniu 20 lutego 2008 r. w numerze 43 "Gazety Wyborczej" opublikowano arty-
kuł zatytułowany "Dostaje pieniądze i cytuje nazistę". Z treści publikacji wynika, że w czasopiśmie "Templum Novum" wydawanym przez Agencję Wydawniczo-Reklamo-
wą "Arte" w Białej Podlaskiej propaguje się treści faszystowskie. Można w nim znaleźć artykuły z sympatią prezentujące postać Leona Dagrelle’a - byłego dowódcy ocho-
tniczej dywizji Waffen SS oraz cytowane jest jego przemówienie gloryfikujące poczy-
nania Hitlera i zawierające treści antysemickie. W związku z powyższym wszczę-
to postępowanie sprawdzające, w toku którego ustalono następujący stan faktyczny.

Wydawane przez Agencję Wydawniczo-Reklamową "Arte" w Białej Podlaskiej czasopismo "Templum Novum" jest kwartalnikiem o charakterze konserwatywnym i narodowym. W numerze 4/2007 powyższego czasopisma, który ukazał się w połowie 2007 roku zamieszczone zostały artykuły m.in. dr Adama Wielomskiego traktujące
o Leonie Dagrellu, w latach 30-tych ubiegłego wieku przywódcy ruchu politycz-
nego "REX" w Belgii oraz dowódcy ochotniczej dywizji Waffen SS w czasie II wojny światowej, a w okresie powojennym jednego z ideologów ruchów neofaszystow-
skich. Ponadto opublikowany jest wywiad udzielony przez Leona Dagrell'a w 1936 r. Jerzemu Waldorffowi w związku z działalnością polityczną ruchu "REX", a także tłumaczenie przemówienia wygłoszonego w 1981 r. przez Leona Dagrell’a w Bar-
celonie z okazji 48 rocznicy dojścia narodowych socjalistów do władzy w Niem-
czech.

Stosownie do treści art. 256 kk odpowiedzialności karnej podlega ten, kto publi-
cznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa. Propagowanie oz-
nacza prezentowanie tego rodzaju ustroju, jego rozpowszechnianie i może mieć pos-
tać każdego zachowania. Warunkiem karalności propagowania faszystowskiego ustro-
ju jest publiczny charakter tej propagandy, tj. czynienie jej dostępną większej nieo-
kreślonej liczbie osób. Stosownie zaś do wykładni zaprezentowanej przez Sąd Najwy-
ższy w uchwale z dnia 28 marca 2002 r. I ZP 5/2002 "wszystko zależy od niepow-
tarzalnych okoliczności konkretnego zdarzenia, które zdecydują o tym, czy określone zachowanie stanowi publiczne propagowanie tego ustroju i to podjęte z zamia-
rem bezpośrednim przekonania do tego ustroju. Trafnie przy tym akcentuje się, że przestępstwo to może być popełnione tylko ze szczególnym zabarwionym zamia-
rem wyrażenia aprobaty dla tego ustroju".

Artykuły opublikowane w numerze 4/2007 czasopisma "Templum Novum" prze-
dstawiające osobę Leona Dagrell’a oraz traktujące o źródłach frankofońskiego naro-
dowego radykalizmu opatrzone są krytycznymi komentarzami i trudno uznać, że gloryfikują postać Leona Dagrell’a jak również ustrój faszystowski. Natomiast tłuma-
czenie przemówienia wygłoszonego w 1981 r. przez Leona Dagrell’a w Barcelonie z okazji 48 rocznicy dojścia narodowych socjalistów do władzy w Niemczech, które gloryfikuje poczynania Hitlera i zawiera treści antysemickie jest tekstem źródłowym, nieopatrzonym żadnym redaktorskim komentarzem, związanym z artykułami do-
tyczącymi Leona Dagrell’a. Jak podniósł redaktor naczelny czasopisma "Templum
Novum" p. Mariusz Bechta tłumaczenie tego przemówienia znajduje się w cyk-
lu "Adwokat Diabła", w którym zamieszczane są najbardziej kontrowersyjne artyku-
ły mające prowokować do dyskusji i komentarzy.

Mając na uwadze, iż artykuły w numerze 4/2007 czasopisma "Templum Novum" przedstawiające osobę Leona Dagrell’a oraz traktujące o źródłach frankofońskiego na-
rodowego radykalizmu nie gloryfikują postaci Leona Dagrell’a jak również ustroju faszystowskiego, a w szczególności opatrzone są krytycznymi komentarzami zaś tłu-
maczenie przemówienia wygłoszonego w 1981 r. przez Leona Darrella w Barcelonie jest tekstem źródłowym związanym tematycznie z powyższymi artykułami brak jest podstaw do uznania, że w publikacjach zawartych w czasopiśmie "Templum Novum" doszło do publicznego propagowania ustroju faszystowskiego z zamiarem bez-
pośrednim przekonania czytelników do tego ustroju.

Tym samym wobec braku w opisanym wyżej zdarzeniu znamion czynu zabro-
nionego określonego w art. 256 kk należało postanowić jak na wstępie.

Prokurator
Prokuratury Rejonowej
w Białej Podlaskiej
/podpis/
Radosław Romaniuk

Za zgodność z oryginałem
Pomocnik Sekretarza
/podpis/
mgr Dominika Walusiak

__________

Videodokument -

Video 1:
Lublin, 14.08.2009 r.
Dwie drogi do niepodległości
- dyskusja (1)


Video 2:
Lublin, 14.08.2009 r.
Dwie drogi do niepodległości
- dyskusja (2)

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"


Ocena dwóch dróg do wolności

Powyżej zamieściłem krótki reportaż filmowy będący m.in. głosem w dyskusji nad
kwestią rozbieżności wizji polityki polskiej Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, która wycisnęła swoje piętno nie tylko na dziejach odrodzonej państwowości, ale i
na legendzie tworzącej się wokół poczynań obu tych przywódców.

Jako narodowcy wierni trzeźwej szkole Dmowskiego nie mamy żadnych wątpliwo-
ści co do merytorycznych racji jego wizji, a zatem potrafimy również krytycznie ocenić postać i rolę Piłsudskiego w naszej historii. Zawsze też konsekwentnie sprzeciwiali-
śmy się próbom przywrócenia jego kultu w Polsce. Jednak z drugiej strony, większość współczesnych Polaków nie tylko nie zna i nie rozumie samego sporu, ale dodatkowo ma podstawowe trudności z rozróżnieniem poglądów obydwu postaci, a niektórzy nawet je ze sobą mylą. W tej sytuacji eksponowanie zamierzchłych problemów i rece-
ptur politycznych ma niewielkie szanse przyciągnięcia społecznej uwagi i nieduży
sens w zestawieniu z bardziej palącymi problemami bieżącymi. My skupiamy się raczej na sprawach o bezpośrednim i przyszłym znaczeniu dla Polski, a w szczególności na problematyce żydowskiej dotyczącej tych Polaków, którzy po transformacji ustrojo-
wej już zostali przez Żydów oszukani, lub wkrótce to oszustwo odczują.

W rozmowie udział wzięli p. Jerzy Adamczuk - historyk i więzień polityczny sta-
nu wojennego z Zamościa, redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok
oraz publicysta Adam Leks.

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz