9 sierpnia 2009

Wniosek


Lublin, 7 VIII 2009 r.

Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Do
Sądu Apelacyjnego w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin

Wniosek o wyciągnięcie
konsekwencji dyscyplinarnych
wobec sędziego III Wydziału Sądu Rejonowego
w Lublinie - Marcina Mietlickiego

Wnoszę o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych i ewentualne ukaranie
sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie - Marcina Mietlickiego w związku z niego-
dnym i sprzecznym z prawem zachowaniem podczas posiedzenia dotyczącego rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z art. 233 par. 4 kk wobec Konrada Zielińskiego, które miało miejsce w dniu 6 VII 2009 r.

Uzasadnienie

Dnia 6 VII 2009 r. miało miejsce posiedzenie Sądu w sprawie zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, które rozpatrywał sędzia Marcin Mie-
tlicki. W czasie tego posiedzenia nie był ubrany w strój sędziowski (toga), nie po-
siadał też insygniów w postaci łańcucha sędziowskiego (art. 82 i 107 Prawo o ustroju sądów powszechnych), a posiedzenie nie było protokołowane pomimo, że obecna
była na sali protokolantka, a ja złożyłem obszerne wyjaśnienia oraz przedłożyłem nowe wnioski dowodowe w sprawie (art. 143 par. 1 kpk pkt 10). Ponadto sędzia Marcin Mietlicki nie wpuścił na salę rozpraw licznie zebranej publiczności pomimo, że po-
siedzenie nie odbywało się w trybie wyłączonej jawności. Biorąc pod uwagę wy-
mienione okoliczności urągające powadze Sądu i łamiące prawo - wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem
/podpis/
mgr Grzegorz Wysok

Załącznik -
Artykuł "Sprawiedliwość w gaciach"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz