11 sierpnia 2009

Postanowienie


Dnia 13 VII 2009

Sygn. Akt XV Kp 345/09

Postanowienie

Sąd Rejonowy w Lublinie
w XV Wydziale Grodzkim
w składzie: SSR Ewa Ciechańska
protokolant: Anna Kula

po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez oskarżonego Grzegorza Wysoka
na zarządzenie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie z dnia
11 maja 2009 roku w sprawie 1 Ds. 2446/08/S w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na podstawie art. 329 par. 1 i 2 kpk i art. 437 par. 1

Postanawia utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 11 maja 2009 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Lub-
lin-Północ w Lublinie odmówił przyjęcia zażalenia Grzegorza Wysoka z uwagi na to, że jest ono niedopuszczalne z moc ustawy. Zażalenie na to postanowienie złożył oskarżony Grzegorz Wysok, który wniósł o uchylenie zarządzenia i przyjęcie wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Tadeusza P., Pawła C. i Ryszarda M.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie przedstawiając do roz-poznania wniesione zażalenie, wniósł o rozpoznanie środka odwoławczego i utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia podnosząc, że zażalenie nie odnosi się do meritum sprawy, wskazuje natomiast na konieczność przesłuchania zawniosko-
wanych świadków, którzy chcą wyrazić swoje zdanie na temat postępowania przygo-
towawczego prowadzonego przeciwko Grzegorzowi Wysokowi.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje -
zażalenie nie jest zasadne i na uwzględnienie nie zasługuje.

Akta sprawy dowodzą, że Grzegorz Wysok w toku postępowania przygotowawcze
go domagał się przesłuchania świadków w osobach: Tadeusza P., Pawła C. i Ryszar-
da M. Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. wniosek skarżącego został odda-
lony. Na postanowienie to w dniu 8 maja 2009 r. wniósł zażalenie Grzegorz Wysok w dalszym ciągu domagając się przesłuchania świadków. W takich warunkach wydane zostało zarządzenie z dnia 11 maja 2009 r., w którym odmówiono skarżącemu
przyjęcia zażalenia.

Zgodnie z treścią art. 459 kpk, zażalenie przysługuje na postanowienie sądu zamykające drogę do wydania wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zażalenie przysługuje także na postanowienia co do środka zabezpieczającego oraz na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie. Na mocy art. 465 kpk, przepi-
sy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń
na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Przenosząc treść cytowanych przepisów na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że postanowienie o przedmiocie oddalenia wniosku dowodowego nie kończy postępowania przygotowawczego ani nie zamyka drogi do wydania wyroku, nie rozstrzyga również w przedmiocie środka zabezpieczającego.

Szczególnego podkreślenia wymaga, że należy ono do tej kategorii orzeczeń,
na które ustawa w ogóle nie przewidziała możliwości wniesienia środka zaskarżenia, tzn. wykluczyła możliwość złożenia zażalenia. Oznacza to, że strony w toku po-
stępowania mogą skutecznie składać środki dowodowe, które są następnie rozpo-
znawane przez organ prowadzący postępowanie, niemniej jednak organ ten
jest zobligowany do rozważenia przydatności zawnioskowanych dowodów, a w dal-
szej kolejności - na podstawie art. 170 kpk, do rozstrzygania ich zasadności pop-
rzez dopuszczenie zawnioskowanego dowodu albo jego oddalenie, co miało
miejsce w toku prowadzonego postępowania.

Reasumując, stwierdzić należy słuszność zaskarżonego orzeczenia bowiem za-
żalenie jest niedopuszczalne na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku dowodowego wydanego przez prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
Z tych względów należało orzec, jak w postanowieniu.

Sąd Rejonowy w Lublinie

Za zgodność z oryginałem
świadczy sekretarz
/podpis/
A. Kula

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz