24 sierpnia 2009

Wniosek dowodowy


Lublin, 20 VIII 2009

Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Sygn. akt. XVK/491/09

Sąd Rejonowy
XV Wydział Grodzki
ul. Krakowskie Przedmieście 58
20-950 Lublin

Na ręce
Wielce Czcigodnej Pani Sędzi
Agnieszki Smoluchowskiej


Wniosek dowodowy

Niniejszym podtrzymuję moje wnioski
dowodowe złożone w Prokuraturze Lublin-Północ
dotyczące -

1. Przesłuchania w charakterze świadków:
- Tadeusza Z.
- Pawła Ch.
- Ryszarda M.

2. Powołania dodatkowego (dodatkowych) biegłych ekspertów celem przepro-
wadzenia analizy treści "Biuletynu" pod kątem zasadności stawianych mi
zarzutów

Dodatkowo wnoszę o powołanie jako świadków:
- senatora RP - Stanisława Gogacza
- senatora RP - Ryszarda Bendera
- przew. Żydowskiej Gminy Starozakonnej Bolesława Szenicera
- prezesa NOP Adama Gmurczyka

Uzasadnienie

Senatorowie Gogacz i Bender byli i są stałymi czytelnikami i prenumeratorami pisma "Biuletyn". Znają zawarte w nim treści i nie dostrzegają w nich niczego co nosi znamiona przestępstw z art. 256 i 257 kk.
Bolesław Szenicer jest działaczem żydowskim, który mógłby w sposób obiektywny ustosunkować się do zawartych w moim wydawnictwie treści. Występował on wielokrotnie w podobnych sprawach przed Sądami Rzeczypospolitej.
Adam Gmurczyk - wystosował pismo do Prokuratury dotyczące sprawy "Biuletynu"
i zna to wydawnictwo oraz jego redaktorów.

Jednocześnie proszę o wyznaczenie na planowaną w dniu 22 IX rozprawę możliwie dużej sali. Jest to spowodowane zapowiedzianą dużą frekwencją publiczności,
w tym przedstawicieli mediów.
Sala nr 5 jest zdecydowanie za mała!

Z wyrazami szacunku

Oskarżony
mgr Grzegorz Wysok
Redaktor "Biuletynu"
/podpis i pieczątka/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz