15 sierpnia 2009

Wezwanie na rozprawę główną

Lublin, 24 VII 2009

Prokuratura Rejonowa
Lublin-Północ w Lublinie
ul. Okopowa 2 a
20-950 Lublin
tel. (0-81) 52-882-51
fax (0-81) 53-497-04

Sygn. akt 1 Ds. 2446/08Pan
Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lipca 2009 r. informuję, iż Pana zarzuty wobec Zastępcy Prokuratora Rejonowego Marka Zycha uznać należy za niezasadne.

Udzielając prasie informacji prokurator Marek Zych cytował tylko treść aktu oskarżenia skierowanego przeciwko Panu w dniu 12 maja 2009 r. do Sądu Rejonowego XV Wydział Grodzki w Lublinie.

Szefowa Prokuratury Rejonowej
Lublin-Południe
/podpis/
Marzena Załuska

__________

Biuro Podawcze
Prokuratury Okręgowej
ul. Okopowa 2 A
20-950 Lublin
/pieczątka/
13 sierpień 2009 r.

Lublin, 13 VIII 2009

Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin
tel. (0-81) 53-278-05

Sygn. akt. 1 ds. 2446/08

Wielce Czcigodna Pani
Prokurator Rejonowy Lublin-Południe
W Lublinie Marzena Załuska

W dniu dzisiejszym otrzymałem Pani pismo z 24 VII 2009 stanowiące odpo-
wiedź na mój protest wobec wypowiedzi p. Prokuratora Marka Zycha. Z przykrością stwierdzam, że odpowiedź Pani mija się z prawdą. Pan Prokurator Zych nie cyto-
wał bowiem - jak Pani sugeruje - "treści aktu oskarżenia", lecz w sposób oczy-
wisty wygłaszał z głębokości serca gorejącego ("z głębokości serca mówią usta" -
jak poucza Pismo Święte) swoje opinie.

Jednocześnie powołuje się Pani na wspomniany "akt oskarżenia", który jakoby
wpłynął do Sądu Rejonowego XV Wydział Grodzki 12 maja 2009 r. W związku z tym chciałbym zapytać, jak to się stało, że ja nie zostałem o tym powiadomiony, co stanowi pogwałcenie art. 344 par. 1 i 2 kpk oraz art. 338 par. 1 i 2 kpk? Nie odbyło się też ostateczne zapoznanie z materiałami zgromadzonymi w postępowaniu do czego jako podejrzany mam prawo. Pytam więc: czy podlegli Pani Prokuratorzy znają przepisy prawa i cz je stosują? Jakie środki dyscyplinarne zostały wyciągnięte lub zostaną wyciągnięte wobec winnych łamania przepisów podległych Pani Prokurato-
rów?

Pragnę również nadmienić, że takie wypowiedzi jakich nieodpowiedzialnie do-
puścił się p. Prokurator Zych sugerujące winę podejrzanego mogą być przeczytane przez sędziów co może wpłynąć na ich bezstronność przy ocenie materiału dowodowego i stanowić przesłankę dla ewentualnego wykluczenia takiego sędzie-
go ze składu orzekającego, co w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego miało
już w przeszłości miejsce.

Chcąc nadal wierzyć w słowa klasyka, że - "jedyny porządny człowiek w naszym
mieście to prokurator chociaż i on..." (no, mniejsza z tym) oczekuję konkret-
nej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
/podpis/
Grzegorz Wysok

__________

Video dokument -

Zamieszczamy film, w którym redaktor naczelny "Biuletynu" Grzegorz Wysok
wypowiada się na temat zagrożenia wolności słowa w Polsce. Wypowiedź wiąże się
z wyznaczeniem terminu rozprawy przed Sądem Rejonowym w Lublinie w dniu
22 IX 2009 r. o godz. 8.30, sala nr V. Zapraszamy wszystkich którzy kochają
wolność na tą precedensową rozbrawę.

Bądźmy solidarni!


Video 1:
Apel Grzegorza Wysoka
- BROŃMY WOLNOŚCI!

Powyższy film można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

__________

Sąd Rejonowy w Lublinie
XV Wydział Grodzki
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-076 Lublin
tel. (0-81) 464-75-30
fax (0-81) 464-75-31

Data wysłania: 11 sierpnia 2009 r.
Sygnatura akt: XVK 491/09
Termin: 22 września 2009 r. o godz. 8.30 sala V
W odpowiedzi należy podać datę i sygnaturę akt

Pan
Grzegorz Piotr Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 Lublin

Wezwanie oskarżonego na termin rozprawy

Sąd Rejonowy w Lublinie XV Wydział Grodzki wzywa Pana do stawiennictwa w charakterze oskarżonego z art. 256 kk i 257 kk w związku z art. 11 par. 2 kk na rozpra-
wę główną, która odbędzie się dnia 22 września 2009 r. o godz. 8.30 sala V
w Sądzie Rejonowym przy ul. Krakowskie Przedmieście 78.
Jednocześnie przesyła się odpis aktu oskarżenia i wzywa Pana(ią) do złożenia wniosków dowodowych w terminie 7 dni.

Stawiennictwo osobiste obowiązkowe.

Sekretarz Sądowy
/podpis/
Magdalena Chmielewska
protokolant


~~~~~~~~~~

POUCZENIE

1. Oskarżony, który pozostaje na wolności jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub dłużej trwającego pobytu

2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać
i sprowadzić przymusowo (art. 75 par. 2 kpk)

3. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby może nastąpić przez złożenie zaświadczenia lekarza sądowego (art. 117 par. 2 a kpk)

4. Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie nie stawił się na rozprawę głów-
ną, a nie stawi się również jego obrońca, sąd może rozpoznać sprawę w czasie nieobecności oskarżonego i wydać wyrok zaoczny

1 komentarz:

  1. Bardzo fajna strona. Czytałam bez poczucia marnowania swojego czasu.


    Look at my website top strony

    OdpowiedzUsuń