26 października 2009

O roli mediów w KiK

Relacja ze spotkania

19 października 2009 r. o godzinie 17.00 w sali Klubu Inteligencji Katolickiej przy
ul. Rayskiego 3 w Lublinie odbył się autorski wykład Radosława Brzózki pt. "Mis-
ja mediów - między targetem a prawdą". Prelekcja ukazała współczesne techniki ma-
nipulowania społeczeństwem w aspekcie wewnętrznym oraz międzynarodowym. Referent wyjaśnił rolę mediów jako czwartej władzy oraz wskazał różnice pomiędzy konfliktem energetycznym a budowaniem pożądanych przez decydentów świa-
topoglądów politycznych i społecznych. Jego zdaniem, misją mediów jest komuniko-
wanie pełne - prawdziwe spotkanie między ludźmi, którzy nie poprzestają na zbie-
raniu opinii ale dociekają, jak jest naprawdę. Tu leży istota zagadnienia i największa trudność zarazem, bowiem współczesna kultura uznała, że prawda jest dla niej przeszkodą do udanego życia społecznego. Rolą mediów jest również szerzenie wia-
ry, która jest prawdą w kanonie spraw ludzkich - religii. To ważna wskazówka dla
rozumienia istoty środków masowego przekazu we współczesnym świecie. Znakiem
świadomości tego faktu jest prawny zapis o respektowaniu wartości chrześcijańs-
kich w mediach.
Foto:
Wyk. T. Zieliński
Na zdjęciu - mgr Radosław Brzózka
W latach 2004-2008 był członkiem Rady
Programowej TVP i Radia Lublin

W drugiej części wykładu prelegent wyjaśniał, kim jesteśmy obecnie i jakimi ludź-
mi będziemy w przyszłości, jeśli nie zadbamy o pozyskiwanie wiarygodnych informa-
cji. Próbował szukać odpowiedzi na pytanie, na czym miałoby polegać realistycz-
ne i odpowiedzialne potraktowanie roli środków masowej komunikacji dla życia społ-
ecznego. Zaznaczył, iż choć na sposób ukształtowania przekazu oddziaływuje
wiele negatywnych czynników, które schlebiają gustom i poglądom "autorytetów mo-
ralnych" nominowanych przez "Gazetę Wyborczą" (gra polityczna, czynnik kome-
rcyjny, poprawność polityczna) to wiarygodność sprawdza się tylko w oparciu o posia-daną wiedzę. Norm dla niej możemy poszukiwać w realistycznej etyce, która naj-
doskonalej realizuje się w moralności chrześcijańskiej. Jest to o tyle istotne, że my Po-
lacy jesteśmy Łacinnikami i już obecnie możemy obserwować konflikty cywiliza-
cyjne, fałszowanie informacji oraz wzrost biurokracji. Wykład ukazywał jak można uni-
knąć manipulacji swojej osoby oraz w jaki sposób zapewnić sobie racjonalne mo-
żliwości oceny Polski i świata. Obecni na spotkaniu członkowie Klubu otrzymali naj-
nowszy numer naszego "Biuletynu".

Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz