12 października 2009

Obradował Główny Kongres LPR

- Original Message -
From: "Antoni Gut"
Sent: Sunday, October 11, 2009 3:51 PM
Subject: Porozumienie Samorządowe

Szanowny Panie Grzegorzu,

W załączeniu przesyłam informacje dotyczące naszego Stowarzysze-
nia i zapraszam jednocześnie Pana do współpracy. Nasze Stowarzyszenie
jest gotowe wspierać Pana działalność.

Pozdrawiam!

Antoni Gut
(podpis)
przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej
Ligi Polskich Rodzin- Original Message –
To: "Antoni Gut"
Sent: Sunday, October 11, 2009 9:30 PM
Subject: Odpowiedź


Szanowny Panie Prezesie!

Dziękuję Panu za przesłanie interesujących materiałów na temat Krajowego Porozumienia Samorządowego. Przyznam się szczerze, że wcześniej nie słysza-
łem o jego istnieniu, ale po zapoznaniu się z celami i statutem uważam je
za bardzo potrzebne.

Chciałbym zapytać, w jakiej formie moglibyśmy razem współpracować dla osią-
gnięcia wspólnego celu. Czy np. chciałby Pan, abym informował na swoim blogu lub w wydawanym przeze nas "Biuletynie" o działalności stowarzyszenia lub zamiesz-
czał nadesłane materiały publicystyczne Waszego autorstwa? Może jakieś spotkanie
w Lublinie udało by się zorganizować? Ja - jak Pan zapewne słyszał - borykam
się obecnie z "Gazetą Wyborczą" i sądem, który stara się mnie skazać za rzekome na-woływanie do "nienawiści wobec Żydów", a faktycznie za opisanie roszczeń ma-
jątkowych wysuwanych wobec Polski. Jak Państwo możecie to nagłaśniajcie tą i podo-
bne sprawy w swoim środowisku albowiem grozi nam ograniczenie wolności słowa
w formie narzucenia "politycznej poprawności".

Może należałoby pomyśleć o stworzeniu jakiegoś komitetu obrony wolności słowa
w Polsce, rejestru represji, pomocy prawnej prześladowanym? Ja w miarę możliwości staram się takie sprawy nagłaśniać i pomagać. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej, mojego kanału na YouTube (GrzegorzWysok09) i ewentualnego przyjazdu na najbliższą rozprawę w dniu 16 października br. - więcej informacji
na moim blogu.

Z narodowym pozdrowieniem!
(podpis)
Grzegorz Wysok

__________

Tadeusz Zieliński
(zdjęcia)Foto 01:
Prof. Anna Raźny,
przewodnicząca Rady Politycznej
LPR podkreśliła znaczenie Kongresu dla
ożywienia działalności partiiFoto 02:
Andrzej Fedorowicz,
członek Rady Politycznej LPR
podkreślił konieczność uczestnictwa partii
w wyborach samorządowych i wysta-
wienia własnych kandydatówFoto 03:
Mirosław Orzechowski,
p.o. prezesa Zarządu Głównego LPR
zaznaczył, że o sile organizacji stanowią
obecne w życiu politycznym
struktury terenoweFoto 04:
Prof. Maciej Giertych,
deputowany do Parlamentu Europejskiego
mówił o swojej pracy w PE, zwłaszcza w podejmo-
wanych wysiłkach na rzecz budowy chrześ-
cijańskiej Europy


Kongres Ligi Polskich Rodzin

10 października 2009 r. odbył się w Warszawie, z udziałem kilkuset delegatów
z całej Polski Kongres Ligi Polskich Rodzin. Podczas zjazdu wybrano przewodniczą-
cego Kongresu oraz naczelne władze partii: prezesa, Radę Polityczną i Główną Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Kongresu Ligi Polskich Rodzin został ponow-
nie Mirosław Orzechowski, zaś prezesem partii - p. Witold Bałażak. Wybrano
też 30-osobową Radę Polityczną oraz 5-osobową Komisję Rewizyjną.

Zgodnie ze statutem, Zarząd Główny zostanie powołany przez nowo wybraną
Radę Polityczną na swoim pierwszym posiedzeniu. Uczestnicy zaapelowali też do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o złożenie urzędu w związku z podpisa-
niem przez niego Traktatu Lizbońskiego.


Uchwała Ligi Polskich Rodzin

Kongres Ligi Polskich Rodzin, obradujący dnia 10 października 2009 r. tj. w dniu podpisania przez Prezydenta RP Konstytucji Unii Europejskiej, wzywa Lecha
Kaczyńskiego do złożenia urzędu. Prezydent Kaczyński, obejmując urząd Prezyden-
ta RP, uroczyście przysięgał, że dochowa "wierności postanowieniom Konstytu-
cji" i będzie strzegł niezłomnie "godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa". Składając podpis pod traktatem, Lech Kaczyński złamał przysięgę
złożoną cztery lata temu przed Narodem, sprzeniewierzył się fundamentalnym inte-
resom narodowym i państwowym Polski, okłamał Polaków, którzy zaufali mu w
ostatnich wyborach prezydenckich.

Konstytucja unijna to ograniczenie suwerennych praw Narodu Polskiego, zamach
na naszą niepodległość i wolność. Jednocześnie Kongres LPR świadom, że
Polska musi mieć Prezydenta, który będzie stał na straży Jej suwerenności i niepo-
dległości, apeluje do Romana Giertycha o wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Przewodniczący Kongresu
(podpis)
Mirosław OrzechowskiFoto 05:
W dyskusji z udziałem
licznie zaproszonych przedstawicieli
ogniw terenowych podkreślano znaczenie Kongresu
i konieczność ożywienia działalności.
Z powodzeniem kolportowany
był nasz "Biuletyn".

__________

Video dokument -

Zamieszczam krótki film, w którym przewodniczący Kongresu Ligi Polskich
Rodzin p. Mirosław Orzechowski udziela krótkiego wywiadu Grzegorzwi Wysokowi
- redaktorowi "Biuletynu Narodowego" z Lublina.

Mirosław Orzechowski jest dziennikarzem i publicystą, posłem na Sejm V kaden-
cji oraz b. wiceministrem edukacji. 6 marca 2009 r. złożył rezygnację ze stanowiska Ligi Polskich Rodzin. Latem 2009 r. ponownie przyjął obowiązki prezesa LPR,
które pełnił do momentu wyboru na prezesa partii Witolda Bałażaka
10 października br.

Tadeusz Zieliński

__________

Video 1:
Rozmowa z p. Mirosławem
Orzechowskim

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz