15 października 2009

Pismo z Toronto

- Original Message -
From: "Adam M. Kurant"
Sent: Monday, October 12, 2009 5:21 PM
Subject: Zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwToronto, 10 X 2009 r.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ
ul. Okopowa 2 A
20-950 Lublin
Polska

Zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstw

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 202 kk
i art. 256 kk oraz wykroczenia z art. 141 Kodeksu Wykroczeń przez organizatorów wy-
stawy na Placu Litewskim w Lublinie reklamujących Konfrontacje Teatralne, a
także wywieszonych tych samych plakatów w oknach budynku Domu Kultury przy uli-
cy Pstrowskiego w Lublinie łącznie z zainstalowaniem plansz na balkonowym tara-
sie tego budynku.

Uzasadnienie

Od 25 września 2009 r. do końca odbywających się Konfrontacji Teatralnych na
Placu Litewskim w Lublinie ustawiona została wystawa składająca się z plansz przed-
stawiających dwie nagie kobiety. Umieszczenie wystawy w samym centrum mias-
ta, pokazanie i promowanie publicznie treści pornograficznych, przemocy i zbocze-
nia, w sposób widoczny dla każdego przechodnia w tym dzieci i osób nieletnich, które licznie odwiedzają ten teren, są to znamiona przestępstwa określone w art. 202 kk.

W usta umieszczonych na fotografiach agresywnych i roznegliżowanych kobiet wło-
żono w formie napisów słowa zupełnie nieadekwatne do prezentowanych treści, a sta-
nowiące w moim odczuciu drwinę z ofiar systemów totalitarnych i nawołujących do nienawiści na tle narodowym, co stanowi przestępstwo określone w art. 256 kk.

Nadmieniam iż Rzeczypospolita Polska podpisała szereg konwencji międzynaro-
dowych, np. w 1992 r. w Strasburgu, gdzie zobowiązała się do przeciwdziałania por-
nografii, przemocy i poniżania kobiet. Ta wystawa będzie procentowała w przysz-
łości zwiększoną ilością przestępstw na tle seksualnym w Polsce łącznie z wykorzysty-
waniem 13-letn. dzieci do tych celów, a także dalsze drwiny z narodowych spraw. Polacy na emigracji w Kanadzie i USA zostali także poinformowani o tak szczególnym promowaniu miasta Lublina. Dla pełnego obrazu zawiadomienia proszę wejść na strony -

- http://grzegorzwysok.blogspot.com/2009/09/konfrontacje-teatralne-szokuja.html
- http://grzegorzwysok.blogspot.com/2009/10/video-dokument.html

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Adam Kurant
(podpis)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz