27 października 2009

Narodowcy na Kongresie LPR

Ludzie listy piszą...

Grzegorz Wysok
ul. Niecała 10/44
20-080 LublinSzanowny Panie!

Zapoznałem się ze skróconą charakterystyką sytuacji polityczno-społecznej w Polsce
na tle sytuacji politycznej w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Chi-
nach z podkreśleniem roli środowiska żydowskiego wdrażającego najróżniejsze dokt-
ryny i teorie polit. ukierunkowane na niszczenie państw narodowych. Próbuje
Pan również wskazać na kierunki działań mających na celu powstrzymanie działań rozkładowych służalczego, uzależnionego finansowo od obcych sprawie narodu polskiego ośrodków dyspozycyjnych - jak Pan to nazwał - aktualnego establishmentu. Wnoszę z tych uwag, że jest Pan historykiem o orientacji narodowej. Jak każdy
historyk największy nacisk kładzie Pan na wyświetlanie prawdy poprzez dobór faktów
i poszukiwanie powiązań między nimi celem ukazywania środowiskom, do któr-
ych kieruje Pan swoje pismo przyczyn, powiązań zdarzeń i działań oraz ich skutków.

Widzę jednak, że ta część aktywności staje się dla Pana coraz bardziej niewystarcza-
jąca, co wynika z prób wskazywania dróg wyjścia dla powstrzymania negatyw-
nych poczynań sił rozkładowych. Praca zaangażowanych historyków jest wielką war-
tością dla podnoszenia świadomości narodu, ale w aktualnych okolicznościach
jest niewystarczająca. Sama wiedza o położeniu i odczuwaniu skutków przez naród,
o ile nie jest podparta wzorcem ideowym wskazującym sposób i metodykę prze-
ciwdziałania negatywnym procesom jest niedopuszczalna, gdyż tworzy zdarzenia flu-stracyjne dla narodu. Mając świadomość swojego położenia przy jednoczesn-
ym braku wykrystalizowanej drogi konsekwentnego postępowania dla jakościowej je-
go zmiany, naród pozostaje w stanie stresu. Kolejne ekipy marionetek nie maj-
ąc realnego poparcia wykorzystują czas swojego pobytu przy tzw. władzy na realiza-
cję celów wytyczonych przez swych mocodawców.

Na tym poprzestanę, gdyż zagadnienie jest bardziej złożone i wymaga zjednocze-
nia zbiorowej mądrości w dziedzinie: prawa państwowego i administracyjnego, finansowego i handlowego, spraw ekonomicznych i monetarnych oraz procesów soc-
jologicznych i psychologicznych w ramach grupy niejawnej, która podjęła by
trud wyprowadzenia narodu polskiego z marazmu wskazanego przez Pana. Taki zes-
pół winny bez reszty reprezentować postawę patriotyczną z ostrożnie umiarkow-
aną opcją demokratyczną. Widzę w nim inteligencję narodową ze środowisk o rodo-
wodzie szlacheckim, arystokratycznym oraz mieszczańskim. Nie dopuszczam zaś
w niej przedstawicieli inteligencji mniejszości narodowych. Kończąc, pozytywnie o-
ceniam każdy numer Pańskiego pisma i przy okazji pragnę zwrócić uwagę, by
ustrzegł się Pan od wpływu doktryny Trockiego poprzez uwiarygodnioną krytykę poli-
tycznie zorganizowanych środowisk, aby nie krzywdzić ludzi wartościowych.

Z poważaniem
(podpis)
Waldemar O.

__________

Gdzie Sendecki i Kurzeja
nie ma Żyda, nie ma geja...

10 października 2009 r. w kuluarach Kongresu Ligi Polskich Rodzin red. "Biuletynu" Grzegorz Wysok rozmawia ze znanym rzeźbiarzem polskim Bartłomiejem Kurze-
ją na temat jego twórczości artystycznej. Do rozmowy dołącza się dr Eugeniusz Sen-
decki - twórca Telewizji Narodowej i działacz narodowo-demokratyczny z Warsza-
wy -

Video 1:
Eugeniusz Sendecki i Bartłomiej
Kurzeja na Kongresie LPR

Powyższe filmy można również obejrzeć
w lubelskiej rozgłośni pod adresem -
http://www.youtube.com/user/mndystrybucja

Redakcja "Biuletynu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz